Helhetlig ROS i kommunen


Alle kommuners arbeid med å forebygge, begrense og håndtere større kriser skal springe ut av helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser (hROS) som tar pulsen på utfordringsbildet. Dette kurset gir deg som bidrar til hROS kunnskapen og metodeferdighetene som trengs for å utarbeide hROS i din kommune.

Kursnr.:
K2317
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Heggedal
Meld deg på kurset

Hvorfor delta på dette kurset?
Hva og hvilke utviklingstrekk kan utfordre oss og samfunnsverdiene vi er avhengige av for å ferdes, virke, leke og bo trygt og godt i kommunen vår? Alle kommuner skal kunne svare opplyst og oppdatert på dette spørsmålet, ved hjelp av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (hROS). Gode hROS-prosesser er bærebjelker i kommunenes arbeid med å avverge og begrense større kriser, beskytte tjenester, bygge robust og tenke forebyggende og bærekraftig. I tillegg til å gi viktig plangrunnlag kan hROS også stimulere en levende lokal beredskapskultur som tenker, øver og virker godt sammen.

Dette kurset gir deg kompetansen du trenger for å bidra til å styrke og videreutvikle kommunens hROS. Kurset starter med å forstå nøkkelrollen hROS spiller som virkemiddel for samfunnssikkerhet, utdypet i Forskrift kommunal beredskapsplikt. Deretter gjør vi et dypdykk inn i hROS-prosessen. Gjennom tre kursdager med mat og overnatting hos DSB Kurssenteret lærer du om oppgaver, utfordringer og muligheter, før, under og etter hROS analysen. Sammen med andre fagfolk fra andre deler av landet får du også trene på å bruke oppdatert ROS-metodikk for å belyse uønskede hendelser som kan utfordre kommune-Norge fremover.

Dette lærer du
Målet med kurset er at du skal kunne:
• Forstå den avgjørende rollen en god hROS-prosess spiller som virkemiddel for det helhetlige og systematiske samfunnsikkerhetsarbeidet kommunene plikter å stå for
• Kjenne til suksessfaktorer og ressurser som kan støtte ulike hoveddeler og trinn i en hROS-prosess
• Forstå sentrale begreper i en hROS-analyse og utviklingen innen disse, som at sårbarhet og usikkerhet stadig får økt oppmerksomhet samt hva dette betyr i praktisk hROS-arbeid
• Analysere utvalgte uønskede hendelser ved bruk av DSBs ROS-analyseskjema med utgangspunkt i forutgående kartlegging av kommunens utfordringsbilde
• Ta gode metodiske og organisatoriske grep for å møte utfordringer knyttet til fremstilling av risiko- og sårbarhetbilder
• Forstå verdien av tverrfaglighet, systematikk og samvirke for å fremme trygge og robuste lokalsamfunn

Hvem kan delta?
To suksessfaktorer i arbeidet med hROS er bred involvering og felles begrepsforståelse. Kurset er derfor like aktuelt for deg med direkte ansvar for hROS, som for deg som skal bidra inn i deler av prosessen. Har du ansvar innen andre viktige beredskapsområder som skole og oppvekst, brann og redning, helse og omsorg, teknisk, kultur, plan, vann, økonomi eller lignende? Representerer du en del av det lokale totalforsvaret, for eksempel i kommunalt beredskapsråd, eller jobber du med samfunnssikkerhet hos Statsforvalteren? Da er din deltakelse verdifull. Du er like velkommen om du har ingen, lite eller mye erfaring med hROS. Hvis mulig anbefaler vi at flere folk og fagfelt tilknyttet samme kommune deltar.

Slik jobber vi
Ved DSB Kurssenteret er vi opptatt av at kursdeltakere får anvendt teori som presenteres. Derfor kombinerer vi innledninger som gir oversikt over prosess, nye risikoutfordringer og sentrale begreper med praktisk analysetrening i grupper. Underveis vektlegger vi også erfaringsutveksling på tvers av fagfelt, ansvarsområder og kommunegrenser.

Praktisk informasjon
Kurset begynner med lunsj første dag, og avsluttes med lunsj kl. 11:30 siste dag.

Kursavgiften på kr 6 650,- eks. mva. inkluderer måltider og overnatting, med forbehold om prisjustering.

De gjeldende prisene for kurs ved DSB Kurssenteret er bevisst satt lavt. Vi oppfordrer alle kursdeltakerne som kan til å benytte seg av overnattingstilbudet for å etablere nettverk og utveksle faglige erfaringer og kunnskap under kursoppholdet i Heggedal. Behov for overnatting før kursstart meldes i kurspåmeldingsskjema. Dette har ingen tilleggskostnader, men forutsetter ledig kapasitet.

Spørsmål rettes til DSB Kurssenteret på e-post til kurssenteret@dsb.no eller på telefon 33 41 25 00.

Velkommen til kurs!