Hvordan ivareta samfunnssikkerhet i kommunal arealplanlegging?


Arealplanlegging spiller en viktig rolle for kommunenes plikt til å forebygge uønskede hendelser og fremme trygge og robuste lokalsamfunn. Det sentrale virkemiddelet for å fremme samfunnssikkerhet i arealplanleggingen er å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse), og dette er et lovkrav til alle utbyggingsplaner. Dette kurset gir deltagerne økt kompetanse slik at ROS-analyser i arealplanleggingen gjennomføres mer effektivt, med bedre kvalitet og mer enhetlig.

Kursnr.:
K2301
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Underlandsveien 9, 1389 Heggedal
Meld deg på kurset

Deltagerne vil også få praktisk trening med DigiROS, som er et digitalt verktøy under utvikling hos DSB.

Målgrupper for kurset er kommunale planleggere, bestillere og beslutningstakere, konsulenter og andre som bidrar innen arealplanlegging.

Hvorfor delta på dette kurset?  

Det er behov for økt forståelse om sammenhengen mellom arealplanlegging og samfunnssikkerhet. DSB erfarer at ROS-analyser og deres bruk i arealplanlegging har et forbedringspotensial. Manglende lovkrav til innhold og prosess gjør at mange kommuner er usikre på hva som er gode ROS-analyser. Med utgangspunkt i samfunnssikkerhetsansvaret kommunene har gjennom sivilbeskyttelsesloven og plan- og bygningsloven vil dette kurset derfor gi deltakerne både bedre forståelse av temaet, samt styrkede ferdigheter til å kunne ivareta ansvaret.

I kurset setter vi søkelys på følgende temaer:

 • Hva er ROS-metodikk, og hvordan brukes den i arbeidet med samfunnssikkerhet i arealplanlegging?
 • Hvordan bruke kart i ROS-analyser?
 • Hvordan ta hensyn til klimaendringer i arealplanlegging?
 • Hvordan følge opp funn fra ROS-analysen i arealplanlegging?

Kurset tar også for seg hvordan vi skal innlemme storulykker og farer som flom og skred i planer. Flere av disse viktige spørsmålene jobber vi også praktisk med, i kursets gjennomgående gruppearbeid. Gjennom tenkte, men realistiske caser, vil du og andre deltakere erfare nytteverdien av å jobbe i det nye verktøyet DigiROS som er under utvikling.

Det faglige innholdet i kurset bygger på DSBs veiledere Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging: Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen og Klimahjelperen. Aktuell faglig utvikling blir også introdusert i både teori og i praktisk arbeid med DigiROS.

Dette lærer du 

Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

 • Forstå hvordan arealplanlegging kan brukes som et effektivt virkemiddel for trygg og robust samfunnsutvikling.
 • Vite hvilke krav sivilbeskyttelsesloven, plan- og bygningsloven og ulike sektorlover stiller til samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.
 • Ha oppdatert oversikt over sentrale begreper i ROS-metodikk og vite hvordan man utfører en ROS-analyse.
 • Ha innsikt i hvordan klimaendringer kan påvirke risiko og sårbarhet og ha erfart å integrere klimahensyn i praktisk ROS-arbeid.
 • Ha kjennskap til bruk av kart og GIS som kunnskapsgrunnlag i ROS-analysen.
 • Bli tryggere i rollen som bestiller, utfører eller kontrollør av risiko- og sårbarhetsanalyser.
 • Forstå og formidle verdien av systematikk, tverrfaglighet og samarbeid for økt ivaretakelse av samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.

Hvem kan delta?  

Kurset er åpent for alle som ønsker økt kompetanse til å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Kurset er like aktuelt for deg med direkte ansvar for arealplanlegging som for deg som skal bidra inn i deler av prosessen.

Er du kommunal saksbehandler, rådgiver eller leder (inkl. politiker) som jobber med kommuneplaner og byggesaker? Er du konsulent som jobber med ROS-analyser på ulike plannivå eller på andre måter bidrar inn i arbeidet med kommunal arealplanlegging? Jobber du hos Statsforvalteren, eller hos andre etater med ansvar for planlegging av arealbruk og utbygging? Da er din deltakelse verdifull.

Hvis mulig kan det være nyttig, men ikke nødvendig, at flere folk og fagfelt og/eller etater tilknyttet samme kommune kan delta. 

Slik jobber vi i kurset 

I kurset kombinerer vi faglige innledninger med praktisk gruppearbeid. I løpet av kurset veiledes deltakerne gjennom fem gruppeøkter som gir praktisk erfaring fra flere tema, analysetrinn og problemstillinger. 

Praktisk informasjon 

Kurset begynner kl. 09:30 første dag og avsluttes kl. 15:00 siste dag. 

Kursavgiften på ca. kr 5 320,- eks. mva. (vil justeres) inkluderer måltider og overnatting. 

De gjeldende prisene for kurs ved DSB kurssenteret er bevisst satt lavt. Vi oppfordrer alle kursdeltakerne som kan til å benytte seg av overnattingstilbudet for å etablere nettverk og utveksle faglige erfaringer og kunnskap under kursoppholdet i Heggedal.  

Behov for overnatting før kursstart meldes i kurspåmeldingsskjema. Dette har ingen tilleggskostnader, men forutsetter ledig kapasitet.  

Spørsmål rettes til DSB kurssenteret på e-post til kurssenteret@dsb.no eller på telefon 33 41 25 00. 

Velkommen til kurs!