Nyhetsbrev uke 39: Flyktningsituasjonen og atomberedskap

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 39 (PDF)

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Elektronisk ID (eID) til ukrainere med kollektiv beskyttelse
Personer fra Ukraina som har søkt om eller fått innvilget kollektive beskyttelse kan skaffe seg elektronisk ID (eID) fra Buypass. Gjennom eID får de tilgang til digitale tjenester fra det offentlige. Se mer informasjon om hvordan man får tilgang til elektronisk ID på norge.no. Informasjonen på nettsiden er også oversatt til ukrainsk og russisk.
Access to digital services from the public sector

Tilbakevending
Ukrainere med kollektiv beskyttelse i Norge som ønsker å reise hjem og reetablere seg kan nå søke om støtte til hjemreisen.
Se mer om tilbakevending til Ukraina her

Avtaler for drift av ordinære mottak
UDI har inngått 17 avtaler med åtte forskjellige aktører, for drift av ordinære mottak. De ordinære mottakene erstatter de kortvarige akuttilbudene som ble opprettet i vår. Her ser du hvor de er:
Nye avtaler for drift av ordinære mottak

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Opptak av webinar om bosetting av flyktninger
14. september avholdt IMDi webinar om bosetting av flyktninger. Tema var status i bosettingsarbeid, innføring om overføringsflyktninger og hvor informasjon fins på imdi.no.
Nå kan du se webinaret i opptak

Tilskot til opplæring i norsk for vaksne personar med kollektiv beskyttelse
Tilskotsordninga består av to typar tilskot, persontilskot og grunntilskot. Persontilskotet blir automatisk utbetalt til kommunar og fylkeskommunar for vaksne personar som har rett til opplæring i norsk. Målet med grunntilskotet er å betre dei økonomiske rammevilkåra for små og mellomstore kommunar når det gjeld opplæring i norsk.
Les meir om ordninga her

Hvor mange flyktninger er bosatt i din kommune?
Vi minner om at du daglig kan følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også hvor mange personer kommunene har avtalt å bosette, men ikke bosatt ennå.
Bosettingstall 2022

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

Tolkekonferansen 2022 - hvordan lykkes med tolkeloven
IMDi inviterer til en markering av ett år med tolkeloven. Under konferansen vil vi se på temaer knyttet til tolking i offentlig sektor. Vi vil få høre norske og internasjonale innledere, i plenum og i parallelle sesjoner. Gjennom foredrag, paneldebatter og fagverksteder ønsker vi at Tolkekonferansen 2022 skal inspirere til erfaringsutveksling, refleksjon og diskusjon på tvers av ulike faggrupper.
Detaljene om konferansen finnes her

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Webinar om Egenberedskapsuka 2022
Egenberedskapsuka 2022 er en nasjonal kampanje der hensikten er å øke befolkningens utholdenhet i kriser. Kampanjen arrangeres i uke 44 (31. oktober - 6. november). I DSBs webinar om kampanjen får du faglig påfyll og praktiske råd om gjennomføringen av kampanjen i din kommune.
Webinar og alt kampanjemateriell finner du her