Veileder for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i jernbane- og banetunneler


Veilederen er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens jernbanetilsyn (SJT) og gjelder for saksbehandling ved brann- og elsikkerhet i jernbane- og banetunneler.

Veilederforside

Veileder

Last ned PDF (596,6KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-403-1 (PDF)
HR-nummer
2341
Utgitt

Veilederen retter seg mot utbyggere, eiere og forvaltere av tunneler og kommuner, herunder brann- og redningsvesen, og inneholder: beskrivelse av roller, ansvar og samarbeid, oversikt over gjeldende regelverk, henvisninger til krav til planlegging/bygging av nye og oppgradering av eksisterende jernbane- og banetunneler, og til krav og forventninger til drift av tunneler, samt informasjon om tilsyn og beredskap.

Første gang utgitt i desember 2016, revidert i april 2017.

Nynorskutgåve