Samfunnstryggleik i kommunen si arealplanlegging (nynorsk)


Denne rettleiaren handlar om ROS-analysar som metode i arealplanlegginga. Rettleiaren er utarbeidd av DSB med bistand frå fylkesmennene i Troms og Rogaland. I tillegg har vi fått viktige innspel frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kommunesektorens organisasjon (KS) og Kommunal- og regionaldepartementet (KMD).

Veileder

Last ned PDF (4MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-460-4 (PDF)
HR-nummer
2391
Utgitt

Kommunane er lokal planmyndigheit og har ansvar for at ein tar omsyn til samfunnstryggleik i planlegging etter plan- og bygningslova (lov 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling). Kommunen har òg ansvar for å følge opp krav til kommunal beredskapsplikt i sivilvernlova (lov 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret). Samla sett gir dette kommunane ei viktig rolle som lokal samordnar av samfunnstryggleik og beredskap

Bokmål