Samarbeid mellom kommunale tenesteytarar om branntryggleik for risikoutsette grupper (nynorsk)


DSB og Helsedirektoratet har samarbeidd om å lage denne rettleiaren som skal vere eit hjelpemiddel for kommunane i deira arbeid med å syte for god branntryggleik hos heimebuande personar i risikoutsette grupper. Ei referansegruppe beståande av representantar frå ulike tenester i fleire kommunar har gjeve innspel til rettleiaren.

Veileder

Last ned PDF (4MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-484-0 (PDF)
HR-nummer
2412
Utgitt

Ei utvikling med fleire heimebuande personar i risikoutsette grupper vil kunne føre med seg ein monaleg auke i talet på omkomne i bustadbrann om det ikkje blir gjort målretta tiltak. Samarbeid mellom kommunale tenesteytarar som er i kontakt med personar i risikoutsette grupper er eit viktig tiltak for å betre branntryggleiken hos desse.

Bokmålsutgave