Rettleiar til forskrift om kommunal beredskapsplikt - versjon 2 - september 2021 (Nynorsk utgåve)


Kommunane har ei sentral rolle i arbeidet med samfunnstryggleik. Kommunane skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og har eit grunnleggjande ansvar for å beskytte befolkninga og bidra til å oppretthalde kritiske samfunnsfunksjonar. Denne rolla er gjort tydeleg gjennom vilkåra om kommunal beredskapsplikt. I tråd med vilkåra om kommunal beredskapsplikt skal kommunane integrere samfunnstryggleik i dagleg verksemd og gje samfunnstryggleiksoppgåvene eit heilskapleg perspektiv.

Veileder

Last ned PDF (2,8MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-477-2 (PDF)
HR-nummer
2405
Utgitt

Krav til kommunal beredskapsplikt vart gjort gjeldande frå 1. januar 2010 gjennom endringar i sivilforsvarslova. Vilkåra om kommunal beredskapsplikt vart vidareførte i lov 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile vernetiltak og Sivilforsvaret (sivilvernelova).
Krava i sivilvernelova er konkretiserte i forskrift om kommunal verneplikt og i tilsvarande forskrift om bruk av sivilvernelova på Svalbard og om beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre. Denne rettleiaren byggjer på erfaringar frå arbeidet med kommunal beredskapsplikt både på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Han legg til rette for sams rammer og forståing av dei enkelte vilkåra om kommunal beredskapsplikt. Der det er andre rettleiarar med relevans til aktuelle vilkår, viser vi til desse.

Denne rettleiaren som er Versjon 2 - september 2021, erstattar Rettleiing til forskrift om kommunal beredskapsplikt frå 2012. 

Bokmålsutgave