Rettleiar for Fylkesmannen sitt arbeid med risiko- og sårbarheitsanalysar (fylkesROS) - Versjon 4 – mars 2020 (nynorsk utgåve)


Fylkesmannen har ansvar for å samordne, halde oversikt over og informere om arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i fylket. Som ein del av samordningsansvaret skal fylkesmannen ha oversikt over risiko og sårbarheit. Ein risiko- og sårbarheitsanalyse for fylket (fylkesROS) skal bidra til å gje ei slik oversikt.

Veileder

Last ned PDF (882,4KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-512-0 (PDF)
HR-nummer
2438
Utgitt

Føremålet med denne rettleiaren er å gje råd for arbeidet med fylkesROS både når det gjeld prosess og metodisk tilnærming. Rettleiaren gjev eit felles
rammeverk for å utarbeide analysane og skal bidra til ei meir einsarta og heilskapleg tilnærming til arbeidet med fylkesROS i fylka. Målgruppe for rettleiaren er Fylkesmannen og dei regionale aktørane som inngår i Fylkesmannen sitt arbeid med å samordnesamfunnstryggleik og beredskap i fylket.

Bokmålsutgåve