Metodehefte: Lokal øvingsleiar (nynorsk)


Meininga med dette metodeheftet er å auke forståinga for kva rolla vil seie og kva som krevjast for å gjere ein god jobb som lokal øvingsleiar (LØL).

Veileder

Last ned PDF (5,7MB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt

Oppgåvene til ein LØL blir meir omfattande og krevjande i større, tverrsektorielle øvingar enn i mindre øvingar internt i ei verksemd. I dette
metodeheftet skildrast rolla grundig, men kvar verksemd må sjølv justere oppgåver og gjeremål ut frå omfanget til øvinga. Metodeheftet vil fokusere på rolla som LØL, og ikkje øvingstypane i seg sjølve. For å få ei djupare forståing av dei ulike typar øvingar, og kva element som inngår i dei, tilrår vi å lese grunnboka om øvingsplanlegging eller metodehefte for den typen øving som skal gjennomførast.

Bokmålsutgave