Farleg gods hos helseføretak (nynorsk utgåve)


Hos helseføretaka blir det handtert vesentlege mengder farleg gods i ulike variantar. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) har registrert manglande etterleving av regelverket for transport av farleg gods som blir sendt frå eller teke imot av helseføretak.

Faktaark

Last ned PDF (782,5KB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt