Tilsynsaksjon farlig stoff 2021


Rapport etter brannvesenets tilsynsaksjon med ammoniumnitrat og kjelanlegg i 2021.

Bilde av rapportens forside

Rapport

Last ned PDF (658,4KB)
Utgitt

Kommunen har etter forskrift om håndtering av farlig stoff hjemmel til å føre tilsyn med anlegg som håndterer farlig stoff. Normalt er det brannvesenet som utfører tilsyn på vegne av kommunen.

For å følge opp at kravene i forskriften overholdes, har DSB i samarbeid med landets brannvesen gjennomført årlige tilsynsaksjoner med farlig stoff siden 2012. Tilsynsaksjonene har vært initiert og organisert av DSB, mens brannvesenet har utført tilsynene.

Les mer om tilsynsaksjoner med farlig stoff