Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning


En risiko- og sårbarhetsanalyse hvor matproduksjon, matforsyning og beredskap inngår som en del av samfunnssikkerhetsperspektivet.

Rapportforside

Rapport

Last ned PDF (2,6MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
ISBN 978-82-7768-422-2 (PDF)
HR-nummer
2358
Utgitt

Ut fra mandatet har DSB formulert følgende hovedproblemstillinger
som analysen skal besvare:

  1. Er matforsyningen i Norge tilstrekkelig sikker/robust under ulike påkjenninger?
  2. Hvilke faktorer medfører risiko og sårbarhet i de ulike delene av produksjons- og forsyningskjeden?
  3. Drøfte behovet for endringer i statlig virkemiddelbruk for matproduksjon, matforsyning og beredskap på kort og lang sikt.

Nynorskutgåve