Risiko- og sårbarheitsanalyse av norsk matforsyning (nynorsk)


Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) har bede DSB om å utarbeide ein risiko- og sårbarheitsanalyse der matproduksjon, matforsyning og beredskap inngår som ein del av samfunnstryggleiksperspektivet.

Rapport

Last ned PDF (2,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-459-8 (PDF)
HR-nummer
2390
Utgitt

Bakgrunnen for analyseoppdraget er bestilling frå Stortinget frå budsjettbehandlinga 2016, jf. Innst. 8S (2015−2016), og ønske frå departementa om ein analyse som kan inngå som ein del av departementa si oversiktover risiko og sårbarheit i eigen sektor.

Bokmål