Retningslinjer for kvantitative risikovurderinger for anlegg som håndterer farlig stoff


MERK: Det finnes en nyere utgave av denne rapporten. Se lenke nedenfor.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (1,5MB)
Utgitt

Gå til gjeldende rapport: Retningslinjer for kvantitative risikovurderinger for anlegg som håndterer farlig stoff - revidert juli 2021

DSB har fått bistand fra Lloyds Register til å utarbeide en rapport som gir retningslinjer for risikovurderinger med beregning av risikokonturer rundt storulykkevirksomheter som håndterer farlig stoff.

Risikokonturene vil være utgangspunkt for fastsettelse av hensynssoner i arealplaner. Selv om det foreligger standarder og internasjonalt anerkjente metoder for kvantitative risikoanalyser er det erkjent at det er betydelige usikkerheter knyttet til beregning av denne type risikokonturer.

Formålet med retningslinjene er å redusere tilfeldige variasjoner i resultatene som følge av datagrunnlag, og må ses i sammenheng med temarapport (2013) og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter (2017), som begge er utgitt av DSB.

Temarapporten (2013) redegjør for det forvaltningsmessige grunnlaget og gir kriterier for akseptabel risiko for befolkningen i områder rundt anlegg som håndterer farlig stoff.

Veilederen (2017) er primært utarbeidet for kommunene til bruk i arealplanlegging og styring av risiko i områdene rundt storulykkevirksomheter. Den setter også andre prosesser etter DSBs sektorlovgivning (samtykker og tillatelser) inn i et arealplanperspektiv.

Risikokonturer benyttes ofte for å angi områder med storulykkerisiko, men retningslinjene er likevel utformet generelt for anlegg som håndterer farlig stoff, uavhengig av om virksomhetene er omfattet av storulykkeforskriften.

I forbindelse med utarbeidelse av retningslinjene har det vært gjennomført workshop og høring hos virksomheter og konsulenter som vil kunne ha nytte av disse og det har kommet gode innspill underveis. Vi ønsker at retningslinjene som nå foreligger blir tatt aktivt i bruk, og at vi kan vinne erfaringer fra praktisk bruk og videre utvikling av metoder og verktøy for beregning av risikokonturer. Vi vil gjerne ha kommentarer og tilbakemeldinger på erfaringer med bruken av retningslinjene. DSBs mål er etter hvert å komme med mer konkrete og spesifikke retningslinjer som er sterkere knyttet til regelverket.

Vi oppfordrer brukermiljøene til løpende å sende inn kommentarer til postmottak@dsb.no

Les rapporten på engelsk/Read his report in English here: