Retningslinjer for kvantitative risikovurderinger for anlegg som håndterer farlig stoff


Denne utgaven er revidert juli 2021, på bakgrunn av en høring med frist 1. februar 2021 og foreligger i form av en rapport utarbeidet for DSB.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (1,9MB)
Utgitt

DSBs retningslinjer for kvantitative risikovurderinger for anlegg som håndterer farlig stoff er revidert med bistand fra Vysus Group. Arbeidet med revisjon av retningslinjene er gjort med bakgrunn i et erfaringsmøte med brukermiljøene, og omfatter høring og innarbeiding av relevante innspill. Retningslinjene foreligger i form av en rapport utarbeidet av Vysus Group for DSB.

Retningslinjene er også tilgjengelig på engelsk

Innledningsvis i rapporten er det gitt en oversikt over endringene fra forrige versjon av retningslinjene (2017). Vi gjør særskilt oppmerksom på at det er gjort endringer i anbefalinger om terskelverdi for eksplosjoner og probitfunksjoner for giftige gasser. I denne forbindelsen er det utarbeidet to dokumenter som inngår som referanser i retningslinjene:  

>> Bakgrunn for terskelverdi for eksplosjoner, Vysus Group, notat datert 30.06.2021

>> Vurdering av nye og gamle probitfunksjoner for innånding av akutt giftige stoffer, FFI rapport 20/02732

Det framgår av retningslinjene hvilke datakilder og prinsipper som er anbefalt med hensyn til å utlede probitfunksjoner for giftige gasser. For å lette tilgjengeligheten og senere oppdatering lister vi her opp anbefalte probitfunksjoner for de mest vanlige giftige gassene samt for CO2. For øvrig vises det til FFI rapport 20/02732, blant annet som støtte for vurdering av usikkerheter knyttet til probitfunksjonene.

Stoff Probitfunksjon Merknader, ref. FFI rapport 20/02732

Ammoniakk

NH3

Pr = −16,5 + 0,99 𝑥 ln(𝐶2,02 𝑥 𝑡) Ny probitfunksjon for NH3 utledet med C i mg/m3 og t i min

Hydrogenfluorid

HF

Pr = −15,42 + 1,828 𝑥 ln(𝐶1,094 𝑥 𝑡) Ny probitfunksjon for HF utledet uten bruk av sikkerhetsfaktorer med C i mg/m3 og t i min

Hydrogenklorid

HCl

Pr = −17,1 + 1,46 𝑥 ln(𝐶1,37 𝑥 𝑡) Ny probitfunksjon for HCl utledet med C i mg/m3 og t i min

Hydrogensulfid

H2S

Pr = −10,22 + 0,31 𝑥 ln(C6,52 𝑥 t) Ny probitfunksjon for H2S utledet uten bruk av sikkerhetsfaktor med C i mg/m3 og t i min

Karbonmonoksid

CO

Pr = −15,9 + 1,11 𝑥 ln(𝐶1,81 𝑥 𝑡) Ny probitfunksjon for CO utledet med C i mg/m3 og t i min

Karbondioksid

CO2

Pr = −90,8 + 1,01 𝑥 ln(𝐶8 𝑥 𝑡)

Uendret probitfunksjon for CO2 utledet med C i ppm og t i min

Klor

Cl2

Pr = −15,9 + 1,93 𝑥 ln(𝐶1,04 𝑥 𝑡) Ny probitfunksjon for Cl2 utledet uten bruk av sikkerhetsfaktorer med C i mg/m3 og t i min

Svoveldioksid

SO2

Pr = −16,183 + 1 𝑥 ln(𝐶2 𝑥 𝑡) Ny probitfunksjon for SO2 utledet uten bruk av sikkerhetsfaktor med C i mg/m3 og t i min

Svovelsyre

H2SO4

Pr = −13,6 + 0,94 𝑥 ln(𝐶2,14 𝑥 𝑡) Ny probitfunksjon for H2SO4 utledet uten bruk av sikkerhetsfaktorer med C i mg/m3 og t i min

 

Engelsk utgave