Havet stiger – kommunene må forberede seg

, Nyhet


DSB publiserer i dag en ny veileder for hvordan kommunene må tilpasse seg et stigende havnivå.

Fremtidens havnivåstigning kan føre til at arealer, bygninger og infrastruktur som i dag ligger på land, kan bli oversvømt - enten permanent eller ved høye vannstander.

Dette må vi ta på alvor og forberede oss på.

Det er klimaendringer som gjør at havet stiger, og nye beregninger viser at det meste av norskekysten vil oppleve havnivåstigning. I Norge ligger store deler av bebyggelsen langs kysten, og allerede i dag medfører høye vannstander skader på bygninger og infrastrukturer som er lagt nær sjøkanten.

–  Norge har vi til nå vært skånet for de verste konsekvensene av havnivåstigning, men nå viser tallene at også vi i Norge vil merke det økende havnivået i større grad, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

Havnivåstigning skiller seg fra mange andre naturhendelser, ved at det er en gradvis endring som vil fortsette i hundrevis av år. Mot slutten av århundret kan noen erfare opp mot 50-90 cm økning. Havnivåstigningen alene er ikke dramatisk, men hendelser med høye vannstander vil inntreffe oftere og gå lengre inn mot land.

I veilederen gis det konkrete råd og anbefalinger om hvordan tallene for havnivåstigning skal brukes i kommunenes planarbeid.

Kommunene anbefales å benytte en eller flere ulike strategier i dette arbeidet.

De nærmeste tiårene kan det være tilstrekkelig med å beskytte og tilpasse oss et stigende havnivå. Når det gjelder nye byggeprosjekter, må det vurderes å bygge andre steder og lenger vekk fra kysten, enn vi tradisjonelt har gjort. Ny og omfattende utvikling i områder som vil bli rammet av havnivåstigning, må unngås. Det kan også bli behov for å gjøre strategiske valg knyttet til behovet for planlagt tilbaketrekning fra rammede kystområder.

– Hvilke strategier man velger for å best møte framtidig havnivåstigning vil kunne endre seg over tid, ettersom konsekvensene av havnivåstigning øker, sier Aarsæther.

Tilrettelagte datasett fra Kartverket utgjør sammen med DSBs nye veileder et oppdatert kunnskapsgrunnlag som kommunene nå kan ta i bruk.

Kartverkets tjeneste «Se havnivå i kart» viser effektene av økt havnivå og høye vannstander (stormflo). Risikokart over områder som vil bli berørt gjør det enklere å planlegge for og å være forberedt på klimaendringer.

– Havnivåstigning er en langsiktig utfordring. Klimatilpasningsarbeid handler om når vi skal iverksette tiltak og hvor mye vi skal tilpasse oss. Vi kan tilpasse oss for mye eller for lite. Derfor trenger vi verktøy for å finne ut hvordan vi skal planlegge i nåtid og for framtiden, sier havnivåforsker Matthew Simpson i Kartverket.

DSB anbefaler at alle kyst- og fjordkommuner bruker dette kunnskapsgrunnlaget til å gjøre en oppdatert vurdering av hvilke konsekvenser havnivåstigningen vil føre til for sin kommune i årene som kommer.

– En havnivåstigning på eksempelvis 0,1 meter vil føre til en tredobling av risikoen for oversvømmelse noen steder langs norskekysten. Det betyr at hvis ikke tiltak iverksettes i tide, så vil flom fra havet utvikle seg til å bli et kronisk problem, slik det har gjort på østkysten i USA, forteller Simpson.

Ny veileder:
>>  Havnivåstigning og høye vannstander i samfunnsplanleggingen