Tryggleik for innsatspersonell ved akutte hendingar på eller ved veg

, Nyhet


Ein ny nasjonal rettleiar for tryggleik ved akutte hendingar på eller ved veg, er no publisert.

Formålet med rettleiaren er å ta vare på tryggleiken til innsatspersonell som handterer ulykker eller andre hendingar på eller ved norske vegar. På den måten blir ein effektiv redningsinnsats oppnådd ved ulykker på vegane og dei samfunnsøkonomiske utgiftene blir reduserte.

Aktløyse er ein stor risiko i trafikken. I éin av tre dødsulykker er aktløyse ein medverkande faktor, og den delen av ulykker som kjem av dette har auka over tid og vil sannsynlegvis halda fram med å auka. Det kan også ramma innsatspersonell.

Derfor har Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Statens vegvesen, Bransjeutval for bilberging og Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) samarbeidd om ein nasjonal rettleiar for tryggleik ved akutte hendingar på eller ved veg. Det er også utvikla eit e-læringskurs knytt til rettleiaren, i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS).

Målgruppa for rettleiaren er personell på naudmeldesentralane, vegtrafikksentralane, naudetatane og bilbergarane.

Innsatspersonellet skal ha fokus på eigen tryggleik. Helse-, miljø- og tryggingsvurderingar skal vera ein del av planlegginga og gjennomføringa av alle akutte hendingar på eller ved veg.

Ein god tryggingskultur er ein vesentleg faktor for å implementera og arbeida med tryggleik i ulike organisasjonar og system.

Rettleiaren beskriv korleis operatørar ved naudmeldesentralar, innsatspersonell frå brann, helse, politi, bergingsselskap og andre aktørar kan førebyggja ulykker på innsatspersonell og andre trafikantar ved hendingar på eller ved veg. Dette ved raskt å identifisera hendingar der det nødvendig med aktive sikringstiltak, gjensidig varsling og informasjonsdeling av alle naudetatar (trippelvarsling) og Vegtrafikksentralen og etablering av sikker kommunikasjon mellom involvert innsatspersonell, seier avdelingsdirektør for brann og redning i DSB, Johan Marius Ly.

Alle ressursar som bidreg under hendinga har eit ansvar for å ta vare på tryggleiken og tryggingstiltak blir føresett innlemma i utdanning, opplæring, utrusting og planverk. Relevante etatar blir derfor oppmoda til å ta rettleiaren i bruk, til beste for alle sin tryggleik og tryggare arbeidsplass for innsatspersonell avsluttar Ly.

>> Her kan du lesa den nye rettleiaren