Nasjonalt nettverk for samordning av markedstilsyn er åpnet

, Nyhet


22. august arrangerte DSB ved Nasjonalt samordningspunkt for markedstilsyn (SLO) en konferanse der 16 tilsynsmyndigheter og Tolletaten deltok.

Konferansen som ble åpnet av direktør i DSB, Elisabeth Aarsæther, markerte den formelle åpningen av det nasjonale nettverket for samordning av markedstilsyn. Nettverket vil være sentralt i det videre arbeidet med koordinering med tilsyn av produkter i Norge.

"Vi er stolte av at Nasjonalt samordningspunkt for markedstilsyn er blitt plassert i DSB. DSB har lang erfaring med koordinering og samordning, så dette passer godt inn i vår portefølje av ansvarsoppgaver" sa Aarsæther da hun åpnet konferansen.

Nærings- og fiskeridepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, som har gitt DSB rollen som samordningspunkt for markedstilsyn, holdt innlegg på konferansen. Departementene fremhevet viktigheten av at det norske samordningspunktet (SLO) nå er etablert. 

Videre arbeid vil blant annet være å utarbeide en nasjonal strategi for markedstilsyn i løpet av 2024. Nettverket vil danne grunnlaget for de norske posisjonene på markedstilsynsområdet som tas videre i EU/EØS gjennom internasjonale fora og nettverksmøter.

Mer om SLO

I henhold til forordning (EU) 2019/ 1020 om markedstilsyn og produktsamsvar (markedstilsynsforordningen) skal medlemsstatene ha et samordningspunkt for markedstilsyn (SLO). Forordningene har trådt i kraft i EU, men har ikke blitt innlemmet i EØS-avtalen enda. Som ledd i forberedelsene med å gjennomføre markedstilsynsforordningen i norsk rett, er samordningspunktet etablert i Norge fra januar 2023.

SLO vil bidra til at felles problemstillinger kan løftes og diskuteres, sikre erfarings- og kunnskapsutveksling og gi bedre informasjonsflyt for området tilsyn av produkter. 

>> Les mer om Nasjonalt samordningspunkt for markedstilsyn