Nyhetsbrev - kjemikaliesikkerhet, juni 2022

, Nyhet


Aktuelle nyheter innen farlig stoff, farlig gods og eksplosiver. Les siste nytt fra tilsyn, samtykker, regelverk og veiledninger.

Samtykker

Høringer og vedtak oppdateres løpende her

  • Vedtak - DSB har gitt Celsa Armeringsstål AS samtykke til drift av forbruksanlegg for LNG i Mo Industripark i Rana kommune.
  • Vedtak - DSB har gitt samtykke til bygging av anlegg for håndtering av CO2 fra sementfabrikken på Norcem Brevik, Porsgrunn kommune.

DSB behandler søknader om CO2-håndtering fordi driften av anleggene innebærer håndtering av store mengder trykksatt gass, som kan medføre en fare ved ukontrollerte utslipp.

Prosjektet hos Norcem er en del av regjeringens storsatsning på fullskala fangst-, transport-, og lagring av CO2 (Langskip). Anlegget består av bygninger og fasiliteter for behandling av CO2, mellomlagring på tanker og omlasting til skip. Etter planen skal CO2 fraktes videre til mottaksterminal i Øygarden, for så videre å bli pumpet ut i rør og permanent lagret dypt under havbunnen (Northern Lights).

CO2-håndtering generelt er ett av syv særlige innsatsområder i regjeringens veikart for grønt industriløft som ble lagt frem i juni. Veikartet viser hvordan Norge skal lykkes med nye, grønne industrietableringer og styrke eksisterende industri.

norcem.jpgFoto: Norcem.no/no/ccs

tilsyn.jpgFoto: DSB

Uhell og tilsyn

DSB har gjennomført tilsyn med NET emballasje- og produkttesting AS. Bakgrunnen for tilsynet var oppfølging etter hendelsen 23.05.2022, der barn kom i kontakt med salpetersyre.

Salpetersyre er et farlig stoff som er omfattet av DSBs regelverk.  Tema under tilsynet var årsak til hendelsen og tiltak iverksatt, samt hvordan NET arbeider systematisk for å forebygge ulykker og uhell med farlig stoff. Det ble gitt 4 avvik og 1 anmerkning. Virksomheten har blant annet mangler i sin risikovurdering knyttet til kartlegging av farer.

Les mer om andre tilsyn utført, blant annet hos PostNord Bergen her: Tilsynsresultatene oppdateres løpende på denne siden.

Veiledning

Les mer om oppdatert temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg, kapittel 9.6 og 9.7. Endringene angår omfanget av den systematiske tilstandskontrollen og presisering av hvordan uavhengig kontroll av sikkerhetssystemer kan utføres.

Hele veiledningen finner du her

En riktig god og sikker sommer fra oss i DSB!

sikkerhverdag.no leser du mer om hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv  -  høyst relevant for sesongen; Slik griller du trygt med gass

Jobb i DSB?

Se ledige stillinger