Ny veileder i beredskapsanalyse for brann- og redningsvesenet og nødmeldesentraler

, Nyhet


DSB har nå utarbeidet en temaveileder i beredskapsanalyse. Veilederen skal bidra til beredskapsanalyser som innfrir forventninger og krav i den nye brann- og redningsvesenforskriften.

Den nye brann- og redningsvesenforskriften setter tydeligere krav til risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse. Analysene skal danne grunnlaget for hvordan brann- og redningsvesenet og nødmeldetjenesten skal være organisert, bemannet og utrustet på best mulig måte.

DSB har nå utarbeidet en temaveileder i beredskapsanalyse. Veilederen viser hvordan en beredskapsanalyse kan gjennomføres, hvordan denne skal ses i sammenheng med ROS-analysen og forebyggendeanalysen. Formålet med veilederen er å bidra til beredskapsanalyser som innfrir de forventninger og krav som den nye forskriften setter til slike analyser.

DSB håper at denne temaveilederen vil bidra til kvalitet i analysene og at beredskapen bygger videre på disse, sier seksjonssjef Dag Rune Omland.

>> Veileder til beredskapsanalyse for brann- og redningsvesenet og nødmeldesentralene