Ny revidert rettleiar til heilskapeleg risiko -og sårbarheitsanalyse (heilskapeleg ROS) i kommunen

, Nyhet


Målet med rettleiaren er å synleggjere heilskapeleg ROS som strategisk verkemiddel for leiinga i kommunen, med vekt på å skapa felles forståing av heilskapeleg ROS som eit tverrfagleg plan- og kunnskapsgrunnlag for samfunnstryggleik og beredskap lokalt.

Rettleiaren beskriv kva heilskapeleg ROS er, når det gjeld innhald og framgangsmåte og forholdet til annan samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeid.

Rettleiaren viser også korleis heilskapeleg ROS kan følgjast opp gjennom å innlemma mål, strategiar og prioriterte tiltak innan:

  • samfunnstryggleik i kommunens virksomhets- og eigarstyring
  • samfunns- og arealplanlegginga i kommunen
  • den samla beredskapen i kommunen

Rettleiaren set kommunal beredskapsplikt i større grad i samanheng med anna samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeid i kommunen. Som tidlegare, skal heilskapeleg ROS gi kunnskap og oversyn over hendingar som utfordrar kommunen. Den reviderte rettleiaren peikar i tillegg på særskilde utfordringar innan klimaendring og sikkerheitspolitiske kriser. Rettleiaren er tydelegare på oppfølging av analysen i beredskapsplanlegging, overordna beredskapsplan og kommunen si rolle i totalforsvaret.

Rettleiaren har fått nye illustrasjonar og utfyllbare ROS-skjema i PDF og Word.

Rettleiaren kan brukast av alle kommunar, uansett storleik, geografi og organisering. Vi ønskjer lykke til i arbeidet!

Rettleiaren og ROS-skjema vil bli lagt ut på nynorsk før nyttår.

>> Her finn du rettleiaren

>> Utfyllbart analyseskjema for heilskapeleg risiko- og sårbarheitsanalyse (PDF)

>> Utfyllbart analyseskjema for heilskapeleg risiko- og sårbarheitsanalyse (Word)