Evaluering av statsforvalternes samordningsrolle under pandemien

, Nyhet


DSB, Helsedirektoratet og statsforvalterne har evaluert statsforvalternes samordningsrolle under pandemien. Arbeidet startet som en underveisevaluering våren 2020, og har pågått frem til desember 2021.

Rapporten er en analyse og sammenstilling av statsforvalternes egne evalueringer. Nå skal funn, læringspunkter og foreslåtte tiltak vurderes og danne grunnlag for bedre beredskap.

– Nå starter den viktige jobben med å sikre læringen og erfaringene som statsforvalterne har dokumentert. Slik utvikler vi beredskapsarbeidet i Norge, og lærer noe nytt hver gang vi dukker ned i verdifulle funn fra hele landet, sier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther.

Læringspunktene i evalueringen er omfattende og dekker et bredt spekter av temaer. Til sammen er det foreslått 16 tiltak ut fra følgende ti innspill fra statsforvalterne:

  1. bedre planleggingsgrunnlag og fornyelse av smittevernplaner
  2. styrket grunnlag for situasjonsforståelse
  3. bedre samordning hos nasjonale myndigheter
  4. vurdering av oppdragsgivers korte tidsfrister
  5. mer involvering (av statsforvalterembetene) i forkant av viktige nasjonale beslutninger
  6. å se nærmere på statsforvalterens samordningsrolle og hjemmelsgrunnlag
  7. styrke kommunenes beredskapsarbeid
  8. kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon!
  9. å avklare krav til tilgjengelighet og ønske om formalisert vaktordning
  10. å se nærmere på statsforvalterens rolle etter smittevernloven

– Vi er svært imponert over den jobben statsforvalterne har gjort under pandemien, og her har de i tillegg lagt ned mye arbeid i sine evalueringer. Dette er viktig innspill også til vår egen evaluering, og vi skal gjøre vårt for at den samlede læringen skal bidra til økt beredskap, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Helsedirektoratet og DSB jobber nå med plan for oppfølging av rapporten, og vil gjennom samarbeid med respektive departementer og statsforvalterne, involvere aktørene som påvirkes av forslagene til tiltak.

>> Her kan du lese rapporten