Ny rapport om sikkerhetsbehov for kullgriller i restauranter

, Nyhet


Oslo brann- og redningsetat tok i 2018 kontakt med DSB og Dibk for å synliggjøre problemstillingen forbudet med flere branner som hadde oppstått på grunn av kull- og vedfyrte griller. Brannene hadde i all hovedsak oppstått i avtrekksystem tilknyttet grillen, eller i tilstøtende veggkonstruksjon.

På bakgrunn av dette gjennomførte RISE Fire Research AS på oppdrag fra DSB og Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) en vurdering av eksisterende dokumentasjon, samt gjeldende regelverk i Norge, Sverige og Danmark for denne typen produkter. Konklusjonen var at brannfaren ved bruk av kull- og vedfyrte griller i stor grad er sammenlignbar med brannfaren for ildsteder, spesielt grunnet bruken med høye temperaturer og langvarig fyring. Derfor er det viktig at avtrekket er dimensjonert riktig og at grillen plasseres i god avstand fra brennbart materiale.

Rapporten konkluderte også med at det var behov for å kartlegge hvorvidt eksisterende teststandarder dekker sikkerhetsbehovet for kullgriller i restauranter, eller om det er behov for å utvikle en ny teststandard for kullgriller for restauranter.

Den nye rapporten er ferdig, og konkluderer med at standarden er egnet for sikkerhetsaspekter som temperatur på overflater og eventuelle håndtak, på samme måte som ildsted, som standarden egentlig er ment for. Standarden omhandler ikke temperaturer i avtrekk eller dannelse av gnister og deres eventuelle spredning til brennbart materiale. Dette er viktige sikkerhetsaspekter som må tas hensyn til ved dokumentasjon av restaurantgriller. Forsøk viser også at gnister dannes i grillen, også fra grillkull som er avsett for restaurantgriller, og at disse kan spres opp i avtrekk og ut gjennom grillens åpning når man åpner døren til grillen. Sammen med høye røykgasstemperaturer i ventilasjonskanaler og avleiringer av sot og matfett utgjør dette en brannfare.

>> Les rapporten her