Ny rapport: Farlige gasser fra batteribranner i hjemmet

, Nyhet


Økt utbredelse av elbiler, elsykler og mindre elektriske kjøretøyer fører til flere litium-ion batterier i norske boliger. Samtidig har vi også sett flere eksempler på branner i slike batterier. RISE Fire Research har undersøkt hvordan branner i slike batterier utvikler seg. Nå er resultatene klare i en ny rapport.

Ladbare Li-ion batterier er mye brukt som energikilde. Dette fordi denne batteritypen har høy energitetthet, lav vekt, tåler høy belastning og gir lang brukstid. I boliger er det batteriene med høyest energiinnhold som er vanligst. Slike batterier brukes eksempelvis i elbiler, elsykler, elsparkesykler og elbalansebrett.

Selv om det er liten sannsynlighet for en alvorlig hendelse der litium-ion batterier får varmgang og begynner å brenne, har vi flere eksempler internasjonalt på at dette kan skje. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har derfor bedt RISE Fire Research analysere hvordan gasser som utvikles ved varmgang og brann sprer seg i en vanlig bolig. Dette for å få nyttig kunnskap om oppbevaring, plass for lading, detektering av gasser samt rømningstider.

Rask spredning av giftig gass

I denne studien simulerte RISE varmgang og brann i et elsykkelbatteri, plassert inne i gangen til en vanlig bolig. For å si noe om hvor detektorer bør plasseres, analyserte de hvor lang tid det tok før de forskjellige gassene spredde seg gjennom flere rom. Mengde brennbar gass og spredning av giftige gasser ble også simulert og analysert.

I utgangspunktet er branner i Li-ion batterier ikke mer giftige enn branner i andre plastprodukter. Noen av gassene som utvikles er imidlertid svært giftige selv om de utvikles i små mengder. Studien viser at hvis hele batteripakken er påvirket, fører det til et kritisk nivå av giftige gasser i hele rommet etter omtrent ett minutt for et lite rom (3,5 m2), og i hele øvre halvdel av et stort som (43,5 m2) etter omtrent fire minutter.

Konklusjonen er derfor at større litium-ion batterier bør lades og oppbevares i godt ventilerte rom som ikke er oppholdsrom eller en del av en rømningsvei. Lukkede dører er gode fysiske barrierer for å forhindre eller forsinke gass og røyk fra å spre seg videre i boligen. Ideelt sett bør slike batterier lades i eksterne bygg.

Tidlig varsling er viktig

En annen konklusjon ved slike batteribranner er at tidlig deteksjon er viktig. Når det blir varmgang i én del av batteriet, så oppstår det en kjedereaksjon (thermal runway) som går veldig raskt når prosessen først er i gang. En kombinasjonsdetektor i nærheten der batteriene oppbevares / lades er derfor et godt tiltak for tidlig og sikker varsling.

Les rapporten: Avgassing fra litium-ion batterier i hjemmet