Kommunene samarbeider mer om krisehåndtering

, Nyhet


Håndteringen av koronapandemien preget kommunenes beredskapsarbeid i 2020. Men pandemien har også ført til at kommunene samarbeider mer om krisehåndtering. Det viser DSBs årlige kommuneundersøkelse.

– Mye av det planlagte beredskapsarbeidet i kommunene ble satt på vent det siste året, og erstattet av praktisk krisehåndtering knyttet til koronapandemien, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

Øvelser må på dagsorden igjen
Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. De skal kartlegge risiko og sårbarhet, forebygge uønskede hendelser, og bygge opp beredskap og krisehåndteringsevne. Denne rollen er tydeliggjort gjennom bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Hensikten er å utvikle og styrke trygge og robuste lokalsamfunn.

Til tross for et krevende år, viser undersøkelsen at kommune-Norge jobber jevnt og godt for å oppfylle den kommunale beredskapsplikten. Utfordringen er, som tidligere år, å ha risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner som ikke er for gamle. Mange har også utsatt øvelser på grunn av pandemien.

– Selv om man lærer mye av å håndtere hendelser, må øvelser settes på dagsorden igjen når tiden tillater det. Ingen vet sikkert hva som rammer neste gang, men øvelser er viktig for å sikre systematisk læringsutbytte, sier Aarsæther.

Positiv utvikling
Årets resultater viser at kommunene samarbeider mer om krisehåndtering enn de har gjort tidligere. Det er en positiv utvikling både i samarbeidet mellom kommunene og i samarbeidet med andre beredskapsaktører. Kommunene melder også om tett og god oppfølging fra Statsforvalteren gjennom det siste året. Statsforvalteren har en viktig oppgave i å veilede og følge opp kommunene i deres arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

– Det er gledelig at kommunene samarbeider mer enn tidligere. Nå er det viktig å ta med erfaringene fra pandemihåndteringen i samfunnssikkerhetsarbeidet i årene som kommer, sier DSB-direktøren.

Utvalgte tall fra kommuneundersøkelsen
80 prosent av kommunene har besvart årets kommuneundersøkelse. Her er noen utvalgte tall fra dem som har besvart.
- 97 prosent oppgir at de har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.
- 97 prosent oppgir at de har en overordnet beredskapsplan.
- 84 prosent oppgir at de har øvd overordnet beredskapsplan siste to år.
- 81 prosent oppgir at de har utarbeidet mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.
- 69 prosent oppgir at de har en plan for samfunnssikkerhet og beredskap.

Mer om kommuneundersøkelsen
DSB har siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid. Datamaterialet er å regne som en egenrapportering fra kommunene. Tallene i undersøkelsen gir et godt grunnlag for å si noe om status på samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene.

>> Kommuneundersøkelsen 2021
>> Mer om kommuneundersøkelsen

Kommunal beredskapsplikt
Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Mer om regelverk og veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt finner du her.