Informasjon om DSBs tilsyn

, Nyhet


DSB fører tilsyn på en rekke samfunnsviktige områder. Informasjon om DSBs tilsyn og tilsynsresultater finner du på dsb.no

DSB er tilsynsmyndighet for farlig stoff, farlig gods, produkter og forbrukertjenester, brannsikkerhet, elsikkerhet, kommunal beredskap og tilfluktsrom. DSB har også en viktig rolle i å legge til rette for tilsyn som utføres av kommunene, på vegne av DSB.

Informasjon om DSBs tilsynsaktiviteter og tilsynsresultater er nå tilgjengelig her: https://www.dsb.no/tilsyn.

- Vi ønsker å forberede tilsynsobjektene på hva vi vil være opptatt av gjennom tilsynsåret, og vise resultater fra tilsyn som flere enn de som er kontrollert kan dra erfaringer fra, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i avdeling for forebygging og sikkerhet i DSB.

Tilsyn er et av de viktigste forebyggende virkemidlene vi har for å sikre etterlevelse av regelverket for å forebygge ulykker. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger vi opp med relevante reaksjoner, som f.eks tvangsmulkt, stans av virksomhet eller politianmeldelse.

Det har lenge vært et krav i storulykkeforskriften at virksomhetene skal ha rutiner for styring av endringer sitt styringssystem.

- I 2021 rettes et spesielt fokus mot storulykkevirksomhetenes oppfølging av eventuelt etterslep på vedlikehold, øvelser og opplæring grunnet pandemien, sier seksjonssjef Brit Skadberg.

Sammen med landets brannvesen har DSB hvert år fokus på aktuelle temaer i en egen tilsynsaksjon for farlige stoffer. Tilsynsaksjonen 2021 er nå i gang, og utføres av alle landets brannvesen fra mai til oktober. I år er temaet for tilsyn lager med ammoniumnitrat og kjelanlegg.

>> Informasjon om tilsynsaktiviteter og tilsynsresultater

>> Les mer om tilsynsaksjonen for farlig stoff 2021