Parkeringshuset på Stavanger lufthavn var ikke prosjektert i samsvar med byggereglene

, Nyhet


En evaluering av brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn i januar viser at bygget ikke var prosjektert i tråd med regelverket og skulle hatt bedre brannsikkerhet.

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har RISE Fire Research gjennomført en evaluering av brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn 7. januar 2020.

RISE slår fast at byggetrinn 2 og 3 i parkeringshuset ikke var prosjektert i tråd med byggereglene. Parkeringshuset burde vært vurdert som et byggverk der brann kan utgjøre stor fare for vesentlige samfunnsinteresser og derfor blitt prosjektert med høyere brannsikkerhet. Bygget oppfyller heller ikke byggereglene dersom lavere sikkerhetsnivå legges til grunn.

– På grunn av det store arealet skulle parkeringshuset på Stavanger Lufthavn vært seksjonert og hatt installert sprinkleranlegg. Dersom dette hadde vært på plass, ville det ha bidratt til å redusere omfanget av brannen. I tillegg skulle den bærende konstruksjonen i det nyeste byggetrinnet hatt større brannmotstand, slik at det ikke kollapset i brannen, sier direktør Per-Arne Horne i DiBK.

Etter at parkeringshuset ble prosjektert, er reglene om kontroll skjerpet. Fra 2013 blir prosjektering av brannsikkerhet i større bygg kontrollert av et uavhengig foretak. Foretaket kontrollerer at byggverket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK). I rapporten skriver RISE at dersom det hadde blitt gjennomført uavhengig kontroll av prosjekteringen av parkeringshuset på Stavanger lufthavn, er sannsynligheten større for at mangler i den branntekniske prosjekteringen ville blitt oppdaget og korrigert.

Hensikten med evalueringen har vært å vurdere om dagens regelverk fungerer som forutsatt og om det er læringspunkter som kan bidra til å hindre lignende branner fremover.

– Evalueringen av brannen forklarer hvorfor brannen ble så omfattende. Vi ser ikke behov for å gjøre byggteknisk forskrift strengere på bakgrunn av evalueringen. I tråd med anbefalingene fra RISE vil vi imidlertid se nærmere på behovet for å endre veiledningen vår om hvordan brannmotstanden kan reduseres ved bruk av åpne veggflater i parkeringshus, fortsetter Horne

RISE har også sett på selve håndteringen av brannen. Rapporten trekker frem læringspunkter, men funnene anses ikke som avgjørende for utfallet av brannen.

– Dette var en utfordrende brann og DSB skal sørge for at erfaringene fra håndteringen blir formidlet til alle 110-sentraler og brannvesen. I tillegg vil vi se på mulighetene for å utvikle kurs som tar for seg noen av utfordringene rapporten peker på, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

I starten av brannen var det mye oppmerksomhet rundt elbilenes rolle, men brannen startet ikke i en elbil og det er ingenting som tyder på at elbiler har påvirket brannutviklingen mer enn bensin- og dieselbiler.

>> Les rapporten fra RISE her

Kontaktpersoner

RISE
Forskningsleder Christian Sesseng
984 10 325
christian.sesseng@risefr.no

Direktoratet for byggkvalitet
Pressevakt
46 81 66 43
mediehenvendelser@dibk.no

DSB
Pressevakt
99 25 20 00
pressevakt@dsb.no