Ny veiledning: Risikovurdering av uønskede tilsiktede handlinger med farlig stoff

, Nyhet


Stoffer som kan brukes til å lage bomber, giftige stoffer og eksplosiver, er alle eksempler på farlige stoffer vi må ha kontroll på. Derfor har DSB fått laget en veileder til virksomheter og bransjer som håndterer denne type stoffer.

–  Hensikten med denne veilederen er å hjelpe virksomhetene med å lage gode risikovurderinger. Dette er viktig for å hindre at farlige stoffer havner i urette hender og, i ytterste konsekvens, brukes til alvorlige kriminelle handlinger, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

 I Norge håndterer over 10 000 små og store virksomheter ulike farlige stoffer. I tillegg kommer virksomheter som håndterer det som gjerne kalles utgangsstoffer for eksplosiver, det vil si kjemikalier som kan brukes til å lage ulovlige eksplosiver.

 –  Vår erfaring fra tilsyn med disse virksomhetene, er at fokuset på og kunnskapen om sikring av farlige stoffer er varierende. Mange er flinke, mens andre har en jobb å gjøre. Hensikten med veilederen å hjelpe virksomhetene med å kartlegge og tette hull i sikringen, sier Aarsæther.  

Virksomhetene må ha kunnskap om de farlige egenskapene til stoffene de bruker og arbeide systematisk for å hindre at disse stoffene benyttes til tilsiktede handlinger som kan skade samfunnet eller virksomheten, enten ved at stoffene misbrukes på stedet eller ved at de kommer på avveie og havner i urette hender.

Terrorangrepet i Oslo sommeren 2011 og tyveriet av en bil med cyanid i 2019 er bare to eksempler på at utgangsstoffer for eksplosiver og farlige stoffer har kommet på avveie eller har blitt brukt til kriminelle handlinger.

–  Men dette handler ikke bare om tryggheten til innbyggerne. En forsvarlig håndtering av disse stoffene handler også om å beskytte virksomhetene, deres materielle verdier og ikke minst ansatte og besøkende, sier DSB-direktøren. 

>> Veiledning om risikovurdering av uønskede tilsiktede handlinger med farlig sto­ff

Veilederen er laget av Norconsult, på oppdrag fra DSB.