Ny rapport om lading av elbil i parkeringsgarasje

RISE Fire Research har på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) laget rapporten «Lading av elbil i parkeringsgarasje».

I rapporten er det sett på om lading av elbiler i parkeringsgarasjer medfører en uakseptabel risiko med hensyn til brann, og i tilfellet hvilke tiltak som medfører at risikonivået blir senket til et akseptabelt nivå.

RISE oppsummerer i sin rapport at det ikke er større behov for sprinkleranlegg i parkeringsgarasjer med elbil-lading, enn i andre parkeringsgarasjer. De anbefaler likevel å vurdere installasjon av automatisk slokkesystem for å redusere spredningsfaren, selv om ikke regelverket krever det.

RISE slår fast i rapporten at lading av elbiler ikke gir økt risiko for brann, men det forutsetter at ladepunktet er i henhold til DSBs El-regelverk, og at anbefalingene fra produsentene av kjøretøyet og ladestasjonen blir fulgt.

Rapporten påpeker også at potensialet for brannspredning til flere biler i garasje er større i dag enn tidligere. Moderne biler, uavhengig av drivstoffkilde, har mer brennbart plast og komposittmaterialer i seg enn tidligere. Samtidig blir bilene større og står tettere, noe som kan medfører økt risiko for brannspredning mellom biler i parkeringsgarasjer. Dette var tilfelle i Kings Dock Car Park-brannen i England i 2017 og er aktualisert i Norge etter Sola-brannen tidligere i år.

Det har vært en stor økning i antall el-biler de senere årene, og 30. oktober 2019 var det registrert totalt 251 307 rene elbiler i Norge (kilde: Norsk elbilforening).

Den nye rapporten er en oppfølging av studien «Brannsikkerhet og alternative energibærere: El- og gasskjøretøy i innelukkede rom» fra 2016 (RISE) og «Fullskala branntest av elbil» fra 2017 (RISE).

Les rapporten her