Kommunene tar beredskap på alvor

, Nyhet


DSBs årlige kommuneundersøkelse viser at hele 88 prosent av kommunene har øvd overordnet beredskapsplan siste to år.

Norske kommuner skal kartlegge risiko og sårbarhet, forebygge uønskede hendelser og bygge opp beredskap og krisehåndteringsevne, slik at de kan utvikle trygge og robuste lokalsamfunn.

- Vi vet aldri når en uønsket hendelse vil ramme en kommune, eller hvilke påkjenninger kommunen og befolkningen vil utsettes for. Det viser den pågående pandemien oss, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

DSBs kommuneundersøkelse er gjennomført hvert år siden 2002.

Beredskapskrav til kommunene

Kommuneundersøkelsen viser at de aller fleste kommuner tilfredsstiller lov- og forskriftskravene til kommunal beredskapsplikt, som er det lovverket som regulerer kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Kravene innebærer blant annet at kommunene skal ha oppdaterte risikoanalyser og beredskapsplaner.

- Det er gledelig å se at kommunenes arbeid på dette fagfeltet blir stadig bedre. Det største forbedringspotensialet ligger i å ha oppdaterte planer. Det er også viktig at arbeidet med samfunnssikkerhet ikke blir en pliktøvelse, men en del av et systematisk og langsiktig arbeid, sier Aarsæther.

Gode resultater for sammenslåtte kommuner

Resultatene viser at de nye, sammenslåtte kommunene, er helt på høyde med de andre kommunene i å ha helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyser og overordnet beredskapsplan på plass.

Drivstoffberedskap

DSB har for første gang spurt om kommunenes drivstoffberedskap. Resultatene viser at det er store variasjoner i beredskapen for drivstofforsyning. Halvparten av kommunene har etablert en form for beredskap, men robustheten i disse ordningene er usikker. Svarene viser at det er generelt begrenset lagerhold og delvis mangelfulle planer og prioriteringer for drivstofforsyning i kommunene.

Utvalgte tall fra Kommuneundersøkelsen

- 99 prosent av kommunene har besvart årets kommuneundersøkelse.
- 61 prosent av kommunene har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som oppfyller utvalgte krav.
- 24 prosent av kommunene mangler bare ett minimumskrav for å oppnå 100 prosent. Kravet de fleste mangler er en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse.
- 57 prosent av kommunene har en overordnet beredskapsplan som oppfyller utvalgte krav. 28 prosent mangler bare ett minimumskrav for å oppnå 100 prosent.
- 88 prosent av kommunene har øvd overordnet beredskapsplan siste to år.
- 74 prosent av kommunene har en plan for oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen.

Mer om kommuneundersøkelsen

DSB har siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid. Datamaterialet er å regne som en egenrapportering fra kommunene. De siste årene har svarprosenten for kommuneundersøkelsen ligget på godt over 90 prosent. Tallene i undersøkelsen gir derfor et godt grunnlag for å si noe om status på samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene.

>> Kommuneundersøkelsen 2020
>> Mer om kommuneundersøkelsen 

Kommunal beredskapsplikt

Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Mer om regelverk og veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt finner du her