Oppdatert veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter

, Nyhet


Oppdateringene i veilederen gjelder i hovedsak mindre endringer i henvisninger til andre veiledere og forskrifter som er endret siden veilederen ble utgitt i 2017.

I tillegg er vedlegg 2 i veilederen fjernet. Dette vedlegget gjaldt risikoanalyser og sikkerhetsavstander for anlegg som håndterer farlig stoff. I stedet henvises det nå til de retningslinjer for kvantitative risikoanalyser som DSB fikk utarbeidet høsten 2017.

I veilederen er det gitt henvisning til et notat som DSB fikk utarbeidet i 2017 for å utrede krav om erstatning ved innføring av nye hensynssoner etter plan– og bygningsloven der det legges nye restriksjoner på arealutnyttelsen rundt storulykkevirksomheter. Notatet gir bakgrunn for kommunenes plikter til utrede og følge opp i plansammenheng og risikoen som følger med denne typen virksomheter. I hovedsak beskriver utredningen at det skal mye til før det er aktuelt med erstatning for tap i forbindelse med opprettelsen av hensynssoner, men det gis også en redegjørelse for i hvilke sammenhenger dette kan være aktuelt.

Om veilederen
Veilederen som ble utgitt mars 2017, retter seg i hovedsak mot kommunen som planmyndighet, men er også relevant for regionale og sentrale myndigheter som har en rolle i oppfølging av plansaker eller håndtering av farlige kjemikalier. Veilederen retter seg også mot storulykkevirksomhetene og konsulenter som er involvert i arbeidet knyttet til disse.

>> Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter (oppdatert mai 2019)

>>  Notat om krav på erstatning ved innføring av nye hensynssoner etter plan- og bygningsloven på grunn av farlig virksomhet