Nyheter fra Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften 2019

, Nyhet


Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften informerer om tilsyn i 2019, resultater fra fjorårets tilsyn og siste nytt innen publikasjoner på området.

Tilsynet i 2019

I årets tilsyn med storulykkevirksomhetene sjekker de fem tilsynsmyndighetene ut hvordan virksomhetene følger opp storulykkeforskriftens krav vedrørende Strategi for forebygging og begrensing av storulykke.

Relevante dokumenter i denne forbindelse er: Temaveiledning: Storulykkeforskriften §7 og OECD-veileder om virksomhetsstyring for prosessvirksomhet 

Ved enkelte tilsyn vil myndigheter vil også velge å følge opp temaene vedlikehold og beredskap, i tillegg til

  • krav i eget fagregelverk
  • hvordan virksomhetene har fulgt opp forrige storulykketilsyn

Resultater fra tilsynet i 2018

Obligatorisk tema for tilsynet i 2018 var beredskap og informasjon til allmennheten, og som alltid oppfølging av virksomhetens tiltak etter forrige storulykketilsyn.

De samlede tilsynsresultatene viser følgende:

  • For de obligatoriske temaene beredskap og informasjons til allmennheten, var det som forventet en kraftig økning av antallet avvik og anmerkninger fra 2017 til 2018.
  • For meldepliktige virksomheter var dette nye krav, og tilsynsresultatene viser at ikke alle har kommet i mål på disse områdene. Med bakgrunn i dette oppfordrer vi spesielt de meldepliktige virksomhetene til å se på om de ivaretar kravene til beredskapsplan og informasjon til allmennheten.
  • Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften vil utarbeide en temaveileder om informasjon til allmennheten, basert på erfaringene fra tilsynet. Utkastet til denne vil bli sendt på høring.

Les mer om tilsynet i årsrapporten fra Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS) for 2018.

Oppdatert veiledning til storulykkeforskriften § 13

KFS har med bakgrunn i erfaringer oppdatert veiledningen til § 13 om opplysninger som skal fremlegges etter en storulykke. Endringene innebærer en klargjøring av hvordan de ulike myndighetene skal varsles ved en hendelse. 

Nettverksmøte med storulykkevirksomhetene 15. oktober

KFS planlegger å invitere til et nettverksmøte med storulykkevirksomhetene 15. oktober 2019. Vi har som målsetting å holde et slikt møte hvert annet år (de årene det ikke gjennomføres Sevesokonferanse).

Temaene i år blir blant annet utveksling av informasjon mellom virksomheter og eksterne beredskapsaktører. I tillegg vil IChemE kjøre 2-timers workshop relatert til læring etter hendelser. Invitasjon til nettverksmøtet sendes ut tidlig i september.

Nye publikasjoner fra EUs storulykkebyrå MAHB

EUs storulykkebyrå MAHB har i vår publisert en rekke nye dokumenter som finnes på denne nettsiden.

Vi vil i denne sammenheng særskilt nevne "Good Practice report – LPG and LNG", som er en kortrapport etter en Mutual Joint Visit for EU og EØS-land, og lessons learned from accidents involving LNG. I tillegg er det publisert nye "Common Inspection Criteria". Dette er temadokumenter som er utarbeidet for myndighetenes tilsyn, men de gir også gode tips til virksomhetene på utvalgte områder.

Les mer: