Kommunene jobber bra med beredskap

, Nyhet


DSBs årlige kommuneundersøkelse viser at 67 prosent av norske kommuner oppfyller alle krav til kommunal beredskapsplikt. Mer samarbeid vil gi enda bedre samfunnssikkerhet i kommunene.

- DSBs årlige kommuneundersøkelse bekrefter at kommunene i Norge jobber bra med samfunnssikkerhet, men de må i større grad ta eierskap til egen risiko og sørge for oppdatert planverk, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Viktig å ta eierskap til egen risiko

DSBs kommuneundersøkelse viser at det har vært økt oppmerksomhet om samfunnssikkerhet i kommunene de siste årene. Mye som følge av de hendelsene vi har opplevd. Vi ser at det er helt avgjørende at kommunene har en god grunnberedskap for å sikre effektiv håndtering av alle typer hendelser.

Risikoforhold endrer seg over tid. Naturhendelser som skred eller flom, eller etablering av et nytt utbyggingsområde i kommunen, vil gi behov for nye risikovurderinger. Det er derfor viktig at kommunens risikoanalyser og planer for beredskap og krisehåndtering er oppdatert.

- Skal vi unngå at kostnadene og skadene blir for store, må det forebyggende samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene styrkes. Og vi må jobbe mer systematisk for å sikre at det ikke bygges der det i fremtiden vil bli utfordrende eller farlig å bo, sier Daae.

Mer samarbeid gir bedre samfunnssikkerhet i kommunene

Det er en klar sammenheng mellom kvaliteten på samfunnssikkerhetsarbeidet og de kommuner som samarbeider bredt med andre. Undersøkelse viser en positiv utvikling og at kommunene ivaretar den lovpålagte pådriverrollen på en god måte. Det er et godt resultat, og DSBs sterke anbefalinger er å øke samarbeidstakten ytterligere der dette er mulig.

I tillegg har 70 prosent av kommunene etablert kommunalt beredskapsråd, selv om det ikke er et formelt krav i lovverket.

Naturhendelser

Mer enn halvparten av kommunene sier i årets undersøkelse at de har opplevd en eller flere alvorlige naturhendelser de siste to år. Flest har opplevd sterk vind og flom. Mange rapporterer også om skred, overvann og stormflohendelser. I tillegg er det mange kommuner som har opplevd kraftig snøfall og skogbrann. 40 prosent svarte at hendelsene førte til skader på infrastruktur og private boliger, og 20 prosent av kommunene måtte iverksette evakuering.

Utvalgte tall fra Kommuneundersøkelsen

- 95 prosent av kommunene har besvart årets Kommuneundersøkelse.
- 65 prosent av kommunene har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som oppfyller utvalgte krav. - 24 prosent av kommunene mangler bare ett minimumskrav for å oppnå 100 prosent. Kravet de fleste mangler er en oppdatert ROS-analyse.
- 57 prosent av kommunene har en overordnet beredskapsplan som oppfyller utvalgte krav. 29 prosent mangler bare ett minimumskrav for å oppnå 100 prosent.
- 89 prosent av kommunene har øvd overordnet beredskapsplan siste to år.
- 79 prosent av kommunene har en plan for oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen.

Mer om kommuneundersøkelsen

DSB har siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid. Datamaterialet er å regne som en egenrapportering fra kommunene. De siste årene har svarprosenten for kommuneundersøkelsen ligget på om lag 90 prosent. Tallene i undersøkelsen gir derfor et godt grunnlag for å si noe om status på samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene. Les mer om undersøkelsen her.

Kommunal beredskapsplikt

Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Mer om regelverk og veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt finner du her.