Fremtidens skogbranner

Er vi godt nok rustet til å takle fremtidens skogbranner? Håndteringen av de mange skogbrannene sommeren 2018 var god. Samarbeidet mellom aktørene fungerte og vi hadde marginene på vår side. Men er Norge klare for enda flere, enda større og enda mer krevende skogbranner? En beredskapsanalyse DSB publiserer denne uken, konkluderer med at vi har en jobb å gjøre.

Sommeren 2018 var ekstremt varm og tørr i store deler av Skandinavia. Dette førte til en rekke skogbranner i Norge, men takket være en rask, massiv og godt koordinert respons fra blant andre brannvesenet, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner og Fylkesmannen, ble situasjonen håndtert på en god måte. Myndighetenes strategi viste seg å være riktig og informasjonen om den alvorlige situasjonen nådde frem til befolkningen.

- En viktig suksessfaktor, var at Justis- og beredskapsdepartementet ga oss de nødvendige økonomiske rammene til raskt å sette inn helikoptre i slokkearbeidet, der det viste seg å være nødvendig. Da situasjonen var på sitt mest krevende, hadde vi 22 maskiner i lufta. Noe tilsvarende har vi aldri opplevd, forteller Hans Kristian Madsen, fagdirektør i DSB.

Klimaendringene øker sannsynligheten for at vi i årene som kommer, vil oppleve flere, større og mer krevende skogbranner enn vi har til nå. Svært alvorlige branner, som i Sverige, Sør-Europa, USA og Australia, vitner om at verden er i rask endring. Norge gjør klokt i å forberede seg på
liknende scenarioer.

Derfor har DSB analysert fremtidens skogbranner. Rapporten gir et grunnlag for å vurdere hvilke forebyggende tiltak som bør gjøres og hvordan beredskapen bør tilpasses den nye virkeligheten. Rapporten, der en rekke sentrale aktører har bidratt med sin kompetanse og erfaringer, viser at det bør gjøres flere grep, for å være best mulig rustet til å takle morgendagens skogbrann-utfordringer.

Helt konkret tar rapporten utgangspunkt i tre samtidige skogbranner, som er ute av kontroll. Så presenteres tre ulike scenarioer, der brannene utvikler seg på tre forskjellige måter – med økende alvorlighetsgrad.

Det første tar utgangspunkt i den største skogbrannen vi har opplevd i Norge i moderne tid – i Froland i 2008. Det andre og mer alvorlige scenarioet, tar utgangspunkt i skogbrannene i Sverige sommeren 2018. Analysen konkluderer med at vi i dag neppe er i stand til å håndtere en slik hendelse på en tilfredsstillende måte. Det tredje og mest alvorlige scenarioet, er en eksplosiv skogbrann – også kjent som brannstorm. En slik hendelse vil ikke kunne håndteres med slokking, innsatsen må rettes mot å redusere skadene.

- Vi må forstå og forberede oss på fremtidens skogbranner. Vi samarbeider godt i Norden, og denne analysen skisserer et knippe tiltak vi bør gjøre i Norge. God koordinering og samordning er helt avgjørende for håndteringen av en stor skogbrann, og vi mener for eksempel at det bør vurderes om én nasjonal myndighet må få fullmakt til å prioritere hvordan landets ressurser skal brukes, i særlige alvorlige hendelser, sier Madsen.

De øvrige tiltakene som foreslås, er beskrevet i "Beredskapsanalyse skogbrann".