Forslag til temaveiledning om sikkerhetsavstander for små og mellomstore anlegg som håndterer farlig stoff er sendt på høring

, Nyhet


DSB har utgitt flere temaveiledninger til forskrift om håndtering av farlig stoff. Formålet med veiledningene er å utdype forskriftens krav og foreslå tekniske løsninger ved design av anlegg.

Det har for noen anleggstyper også vært gitt veiledende sikkerhetsavstander som har vært begrenset til å gi "minsteavstander" for forbruksanlegg med LPG- og LNG-gass. Det er behov for å revidere disse avstandene, samt å gi veiledende sikkerhetsavstander for flere anleggstyper.

For å kunne se bruken av veiledende sikkerhetsavstander for ulike anleggstyper i sammenheng, har DSB utarbeidet en egen temaveiledning om sikkerhetsavstander for små og mellomstore anlegg som håndterer farlig stoff. Denne er nå sendt ut på høring med høringsfrist innen 29. februar 2020.

>> Les mer om høringen