Høring – Forslag til temaveiledning om sikkerhetsavstander for små og mellomstore anlegg som håndterer farlig stoff.

DSB har utgitt flere temaveiledninger til forskrift om håndtering av farlig stoff. Formålet med veiledningene er å utdype forskriftens krav og foreslå tekniske løsninger ved design av anlegg.

Det har for noen anleggstyper også vært gitt veiledende sikkerhetsavstander som har vært begrenset til å gi "minsteavstander" for forbruksanlegg med LPG og LNG. Det er behov for å revidere disse avstandene, samt å gi veiledende sikkerhetsavstander for flere anleggstyper. For å kunne se bruken av veiledende sikkerhetsavstander for ulike anleggstyper i sammenheng, har vi valgt å utarbeide en egen temaveiledning om sikkerhetsavstander for små og mellomstore anlegg som håndterer farlig stoff.

>> Se forslag til temaveiledning om Sikkerhetsavstander for små og mellomstore anlegg som håndterer farlig stoff.

Innledningsvis i temaveiledningen er det gitt en oversikt over hvilke anleggstyper som er omfattet av veiledningen.

Høringsuttalelser bes merket med 2019/11956 og sendes til postmottak@dsb.no innen 29. februar 2020.

____________________________________________________
Samtidig publiserer vi en rapport utarbeidet av DNV GL, som danner grunnlaget for forslaget til sikkerhetsavstander. Denne består av en generell hovedrapport samt et spesifikt vedlegg for hver av anleggstypene som er omhandlet i temaveiledningen. I tillegg er det utarbeidet en rapport om CFD-modellering for LNG forbruksanlegg. Se rapportene nedenfor (åpne i eget vindu).