Nytt krisescenario: Risikoanalyse av legemiddelmangel

, Nyhet


Uten egenproduksjon av legemidler og med begrenset lagerhold er Norge ekstra sårbar for svikt i den globale legemiddelforsyningen. Nå har flere myndigheter gått sammen om å utarbeide en risikoanalyse av legemiddelmangel i Norge.

Legemiddelmangel er et økende globalt problem, og antall meldinger om leveringssvikt av legemidler i Norge er mangedoblet fra 2007 og frem til i dag. DSB har i samarbeid med blant andre Helsedirektoratet, Legemiddelverket og Nasjonalt senter for legemiddelmangel og –beredskap i spesialisthelsetjenesten, utarbeidet en risikoanalyse av legemiddelmangel i Norge. Scenarioet i analysen omhandler en svært alvorlig mangel på insulin og antibiotika, som vil gi dramatiske konsekvenser for liv og helse.

Marginal egenproduksjon

Ved svikt i forsyningen av legemidler til Norge har vi svært begrensede muligheter til å produsere egne legemidler uten import av virkestoffer. Store deler av legemiddelindustrien er avhengig av råstoffer fra Kina og India, og det er minimalt lagerhold i alle ledd. Ved en krisesituasjon kan Norge som et lite marked havne bakerst i køen når legemiddelfirmaene skal fordele legemidlene på verdensmarkedet.

Naturkatastrofer og eksportforbud

En av de vanligste årsakene til stans i forsyningen av legemidler er produksjonsproblemer og ulykker ved produksjonsanleggene. Naturkatastrofer som orkan eller flom i områder der det produseres mye legemidler, kan i tillegg gi store ringvirkninger for resten av forsyningskjeden. Ved sikkerhetspolitisk spente situasjoner kan land med høy egenproduksjon av legemidler innføre eksportrestriksjoner for å sikre egen befolkning tilstrekkelig medisiner. Svikt i IKT-infrastruktur og forfalskninger og svindel med partier av legemidler er også eksempler på hendelser som kan føre til alvorlig svikt i legemiddelforsyningen.

Mulige tiltak

Rapporten skisserer flere mulige tiltak, blant annet behov for endrede krav til lagerhold av legemidler i alle ledd, og gjensidige forpliktende avtaler mellom europeiske land. Ved akutt legemiddelmangel er det i tillegg behov for nasjonale føringer for rasjonering og prioritering av legemidler, og et varslingssystem direkte til pasientgrupper som er rammet. Helsedirektoratet gjør nå en gjennomgang av hele legemiddelberedskapen i Norge, og skal innen utgangen av året legge fram konkrete forslag til tiltak for Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer