Kommunene har klimautfordringer

, Nyhet


DSBs årlige kommuneundersøkelse bekrefter at kommunene jobber bra med samfunnssikkerhet, men kommunene må jobbe mer systematisk med klimaendringer.

Kommunene har ansvar for befolkningens trygghet og sikkerhet, gjennom å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har også en viktig rolle som pådriver og samordner i samfunnssikkerhetsarbeidet.

- DSBs kommuneundersøkelse viser at det har blitt økt oppmerksomhet om samfunnssikkerhet i kommunene de siste årene. Gjennom kommunal beredskapsplikt har beredskap, krisehåndtering og planverk blitt mye bedre i kommunene, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Kommunene jobber aktivt med beredskap og håndterer hendelser godt etter å ha jobbet systematisk gjennom flere år. Men det er nødvendig med mer innsats, ressurser og kompetanse når det gjelder kommunenes arbeid med forebyggende samfunnssikkerhet.

Klimaet er i endring og det som tidligere ble kalt ekstremvær har blitt vanligere og mer uforutsigbart. Dette rammer kommunene, og det er også der man må forebygge og håndtere hendelsene. I år har vi i Norge vært rammet av flom, tørke, styrtregn, storm og skogbranner.

- Skal vi unngå at kostnadene og skadene blir for store, må det forebyggende samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene styrkes. Og vi må jobbe mer systematisk for å sikre at det ikke bygges der det i fremtiden vil bli utfordrende eller farlig å bo, sier Daae.

Kommunene må ta eierskap til sine egne risiko- og sårbarhetsanalyser og involvere dem som jobber med samfunnssikkerhet i deres arbeid med arealplanlegging.

- Det er viktig at administrasjonen i kommunene har den faglige tyngden som er nødvendig for å synliggjøre hvilke konsekvenser klimaendringer vil få for liv, helse og materielle verdier, sier Daae.

Kommuneundersøkelsen viser at kommunene kan bli bedre på å oppdatere risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner, ta hensyn til natur- og klimarisiko og sikre nødstrøm i kommunale vannverk og helse- og omsorgsinstitusjoner.

Et annet funn i undersøkelsen er at halvparten av kommunene svarer at alvorlig legemiddelmangel ikke er vurdert eller at de ikke er sikre og at ved alvorlig legemiddelmangel er kommunene avhengig av nasjonal håndtering.

Om undersøkelsen

Kommuneundersøkelsen er en egenrapportering fra kommunene, der de blir bedt om å svare på spørsmål om sitt arbeid med kommunal beredskapsplikt. Årets undersøkelse tar også for seg integrering av klimaendringer og naturhendelser i forebyggende kommunal planlegging. I tillegg er nødstrøm og alvorlig legemiddelmangel med som særtema. Undersøkelsen er gjennomført hvert år siden 2002 og har høy svarprosent.

Mer om kommuneundersøkelsen

Kommunal beredskapsplikt

Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap.

Mer om regelverk og veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt