DSBs årsrapport for 2017

, Nyhet


Norge er et trygt land å bo i. Men ikke hele tiden, selv i trygge land skjer bade store og små ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. DSBs hovedoppgave er å forebygge slike hendelser, og bidra til at beredskapen er god og at ressursene finner hverandre og samarbeider effektivt når ulykker og kriser oppstår.

De siste årene har utfordringsbildet endret seg betydelig og raskt på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet. Dessverre i negativ retning. Klimaendringer, sårbarhet knyttet til teknologi, helseutfordringer, migrasjon, terror, sikkerhetspolitiske utfordringer og hybride hendelser er eksempler på områder som utfordrer oss lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringene er grenseløse – i alle betydninger av begrepet.

I 2017 har vi gjennomført en større omstilling – for å bidra til at vi sammen finner de beste løsningene.

1. mars 2017 fikk DSB ansvaret for nød- og beredskapskommunikasjon og Nødnett overført fra tidligere Direktoratet for nødkommunikasjon. Virksomhetsoverdragelsen krevde mye av organisasjonen, men i løpet av året har vi også begynt å se samordningsgevinstene.

Samfunnssikkerhet handler om samarbeid. I årsrapporten kan du lese mer om leveransene og prosjektene DSB har bidratt inn i.

>> DSBs årsrapport 2017 (PDF)

>> Riksrevisjonens beretning om DSBs årsregnskap for 2017 (PDF)