Bedre brannsikkerhet for eldre

, Nyhet


I anledning FNs eldredag 1. oktober sender DSB og Helsedirektoratet ut informasjon til alle landets kommuner som forklarer hvorfor godt samarbeid mellom helse og brann kan redde liv.

Eldre som har begrenset evne til å oppdage og evakuere ved brann er en særlig risikoutsatt gruppe. For de over 70 år er sannsynligheten for å omkomme i brann nesten fem ganger høyere enn hos resten av befolkningen.

Mange eldre mottar i dag helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og antall eldre som mottar slike tjenester forventes å øke. Blant annet fordi det blir flere eldre i Norge.

Kommunen skal sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester til sine brukere. Det innebærer blant annet at helsehjelpen blir gitt på en slik måte at brannsikkerheten ivaretas.

 – Kommunenes innsats har avgjørende betydning hvis vi skal lykkes med visjonen om at ingen skal dø i brann. Tett og nært samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene og brann- og redningsvesenet i kommunene er nøkkelen til suksess, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

DSB og Helsedirektoratet har nå fått midler fra Gjensidigestiftelsen til et prosjekt som – blant annet gjennom e-læring og oppfølging av de ansatte i helse og brann – skal støtte kommunen i deres arbeid med brannsikkerhet hos risikoutsatte grupper.

I fjor ble det publisert en veileder til kommunene om samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og brann- og redningsvesenet. Nå forsterkes veiledningsarbeidet overfor kommunene, og målet er at flere kommuner tar veilederen i bruk og starter opp samarbeid i tråd med veilederens anbefalinger.

– Vår erfaring viser at dette samarbeidet fungerer aller best når det er forankret i kommuneledelsen. Derfor sender vi nå ut en eske med informasjon til alle landets rådmenn i forbindelse med FNs eldredag, sier Cecilie Daae.

>> Her kan du lese mer om kampanjen livsviktig som lanseres i forbindelse med FNs eldredag