Samfunnssikkerhet

Foto: Johner

DSB fører tilsyn med samfunnssikkerheten i departementene. Våre tilsyn skal styrke samfunnets evne til å forebygge kriser, og til å håndtere alvorlige hendelser. Vi følger også opp statsforvalternes tilsyn med kommunenes beredskapsplikt.

DSBs tilsyn med samfunnssikkerhet i departementene

DSBs tilsyn med departementene følger oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og faste prosedyrer for tilsyn. Her vektlegges departementenes etterlevelse av samfunnssikkerhetsinstruksens kapittel 4 - Krav til departementenes arbeid med samfunnssikkerhet (lovdata.no).

Forståelse av ansvar og roller er et sentralt tema i tilsynene. Formålet er å:

  • skape en felles forståelse av hva som forventes av departementenes samfunnssikkerhetsarbeid,
  • bidra til utvikling av samfunnsikkerhetsarbeid i departementet og
  • legge til rette for departementenes styring og oppfølging av samfunnssikkerhet i sektoransvaret.

Statsforvalterens tilsyn med samfunnssikkerhet i kommunene

Tilsyn benyttes også i oppfølging av samfunnssikkerhetsarbeidet lokalt. DSB følger opp og gir føringer for statsforvalterens tilsyn med kommunal beredskapsplikt. Samtidig er det statsforvalteren som velger tema og kommuner for tilsyn.

Tema for tilsynene vil være etterlevelse av kommunal beredskapsplikt eller beredskapsplanlegging i kommunene. Det siste gjennomføres etter veileder for fellestilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap utarbeidet av Helsetilsynet og DSB i fellesskap.

>> Les mer: Statsforvalterens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

Tilsyn med departement og kommuner er avgjørende for å sikre helhet, kapasitet og måloppnåelse i samfunnssikkerheten. Tilsynene legger vekt på systematisk arbeid fra plan, prosedyrer, organisering og strategisk kriseledelse, til oppfølging, utvikling og læring for å styrke det samlede arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.