Samfunnssikkerhet

Foto: Johner

Hvordan fungerer samfunnets evne til å forebygge kriser – og hvordan sikre helhet og læring i samfunnssikkerheten nasjonalt?

DSBs tilsyn med samfunnssikkerhet i departementene

DSBs tilsyn med departementene følger oppdrag fra JD og faste prosedyrer for tilsyn. Her vektlegges departementenes etterlevelse av Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet, som beskriver kravene til departementenes arbeid med samfunnssikkerhet.

Instruksen gir også tydelig beskrivelse av roller og ansvar ved bl.a. sentral krisehåndtering, JDs samordningsrolle og departementer med hovedansvar. Formålet er å styrke samfunnets evne til å forebygge kriser og håndtere alvorlige hendelser gjennom et helhetlig og koordinert arbeid med samfunnssikkerhet.  Instruksen konkretiseres i "Veileder til samfunnssikkerhetsinstruksen", for å skape en felles forståelse av hva som forventes av departementene.

DSB bistår JD i å gjennomføre tilsyn med departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Forståelse av ansvar og roller har vært et sentralt tema i tidligere tilsyn med departementene, og videreføres i ny tilsynsordning, som ble etablert i 2019.

I 2020 ble tilsynet med Olje- og energidepartementets (OEDs) samfunnssikkerhetsarbeid gjennomført. Rapport fra tilsynet ble oversendt JD 2.6.2020, for videre oppfølging. Som følge av covid-19-hendelsen ble oppdrag om tilsyn med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) satt på vent våren 2020. Høsten 2020 ble begge tilsynene gjenopptatt, og vil bli ferdigstilt i løpet av 2021.

Statsforvalterens tilsyn med samfunnssikkerhet i kommunene

Tilsyn benyttes også i oppfølging av samfunnssikkerhetsarbeidet lokalt. DSB er pålagt å følge opp statsforvalteren og kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet, slik at statsforvalteren ivaretar sitt regionale samordningsansvar og at kommunene arbeider helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet. I dette ligger bl.a. at DSB skal gi føringer for statsforvalterens veiledning og tilsyn med kommunal beredskapsplikt.

Tema for tilsynene kan være etterlevelse av den kommunale beredskapsplikten, eller kommunenes samlede beredskapsplanlegging. Det siste gjennomføres etter føringer i en veileder som er utarbeidet av Helsetilsynet og DSB i fellesskap.

I disse tilsynene er det avgjørende å avdekke helhet, kapasitet og måloppnåelse i beredskapen, fra plan, prosedyrer, organisering, ledelse til oppfølging av identifiserte forbedringspunkter. Det er statsforvalteren som velge tema og kommuner for tilsyn.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.