Brev til kommuner og statsforvaltere

Tilsynsaksjon med kommunale lekeplasser 2023/2024

DSB ber om at dette brevet videresendes til ansvarlige for lekeplasser i kommunen, og til tilsynskoordinator hos statsforvalterne.

DSB vil høsten 2023 starte en tilsynsaksjon med et utvalg kommuner rettet mot sikkerheten på kommunale lekeplasser. Kommunene som blir valgt ut vil motta et eget varsel om tilsyn, med dato for tilsyn, og informasjon om hva de skal forberede i forkant av tilsynet. Tilsynene for de spesifikke kommunene vil bli lagt inn i Tilsynskalender for statlige tilsyn.

Bakgrunn
DSB er fag- og tilsynsmyndighet for lekeplasser, og har etter lov om produkter og forbrukertjenester hjemmel til å gjennomføre tilsyn med at de som tilbyr lekeplasser følger reglene og tar ansvaret for sikkerheten med lekeplassutstyret.

Sikkerhet ved kommunale lekeplasser er valgt ut som et særskilt tilsynsområde/satsningsområde for DSB i 2023 grunnet flere varsler/bekymringsmeldinger om ulykker.

Hva ønsker vi å oppnå?
Målet med tilsynsaksjonen er å heve sikkerheten på alle landets lekeplasser, og sikre at utstyret som benyttes er trygt. For DSB er tilsyn et av de viktigste forebyggende virkemidlene for å sikre at regelverket blir fulgt, og på den måten styrke samfunnssikkerheten og forebygge ulykker. For å nå dette målet skal DSB utføre stedlig tilsyn med utvalgte kommuner.

>> Les mer om hvordan du kan forberede deg på et tilsyn på tilsynsaksjonens nettsider

Med vennlig hilsen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap