Polen – programsektoren for innenrikssaker

DSB er programpartner for programsektoren for innenrikssaker (home affairs). Programoperatør er det polske innenriks- og administrasjonsdepartementet.

Programmet har som målsetting å styrke sivilsamfunnet og beskytte innbyggerne – et viktig element for et inkluderende samfunn og bærekraftig utvikling.

Programmet dekker tre programområder:

  • Programområde 18: Asyl og migrasjon
  • Programområde 20: Internasjonalt politisamarbeid og arbeid mot kriminalitet
  • Programområde 23: Katastrofeforebygging og beredskap

Av størst interesse for DSB er et styrket samarbeid mellom relevante polske og norske aktører innen katastrofeforebygging og beredskap.

Menneskeskapte hendelser og naturkatastrofer øker som følge av klimaendringer, rask urbanisering, demografisk press og mer intensiv bruk av arealer. Å sikre effektive strategier for regional og nasjonal beredskap og beredskapsplanlegging, er en prioritet for nasjonale myndigheter. Programmet vil bidra til å styrke kriseberedskapen i Polen.

Programmet skal spesifikt bidra til å styrke forebygging og beredskap ved kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære og eksplosive farer i Polen gjennom et predefinert prosjekt Styrket CBRNE sikkerhet og sikring – Koordinering og standardisering. Prosjektet skal bidra til økte motstandsdyktighet mot denne type katastrofer.

DSB og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) er norske prosjektpartnere.

PROGRAMSEKTOR FOR INNENRIKSSAKER, POLEN

Mål: Styrket rettsstat
Totalt budsjett: €20,000,000
Programoperatør: Innenriks- og administrasjonsdepartementet, Polen

Donor programpartnere: Justis- og beredskapsdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

EEA and Norway Grants in Poland

 
norway_grants-3x-svart.png