Regelverk

Regelverket om produktsikkerhet i EU er definert i Det generelle produktsikkerhetsdirektivet (GPSD). GPSD skal sikre at kun trygge produkter selges på markedet. I henhold til GPSD er et produkt trygt hvis det oppfyller alle lovpålagte sikkerhetskrav i henhold til europeisk eller nasjonal lov.

GPSD gjelder for forbrukerprodukter som ikke har en sektorspesifikk lovgivning som regulerer sikkerheten. I tillegg er GPSD også utfyllende for produkter med spesifikk lovgivning. 

Det betyr at GPSD gjelder fullstendig for produkter uten spesifikt regelverk. Mens for produkter med sektorlovgivning, gjelder GPSD delvis, for de delene av sikkerheten som ikke er dekket i sektorlovgivningen.

I Norge er GPSD gjennomført i Produktkontrolloven.

Unntak
GPSD dekker ikke legemidler, medisinsk utstyr eller mat, som faller inn under egen lovgivning.

Nytt regelverk
I 2022 nådde EUs lovgivere en politisk avtale om den nye generelle produktsikkerhetsforordningen (GPSR), som vil erstatte GPSD.

Den nye forordningen (GPSR) gir betydelige forbedringer, og svarer, blant annet til utfordringer med ny teknolog og veksten av nettsalg. GPSR vil sikre en bedre håndheving av reglene og enda mer effektiv markedsovervåking, samt forbedre tilbakekalling av farlige produkter.