Om SLO

I henhold til forordning (EU) 2019/ 1020 om markedstilsyn og produktsamsvar (markedstilsynsforordningen) skal medlemsstatene ha et samordningspunkt for markedstilsyn (SLO). Forordningene har trådt i kraft i EU, men har ikke blitt innlemmet i EØS-avtalen enda. Som ledd i forberedelsene med å gjennomføre markedstilsynsforordningen i norsk rett, er samordningspunktet etablert i Norge fra 2023

Norge har et stort antall myndigheter med ansvar for markedstilsyn av produkter innenfor ulike sektorer. SLO skal bidra til at det er enklere å dele erfaringer og kunnskap på tvers av myndigheter og landegrenser. Dette vil igjen kunne forbedre gjennomføringen av markedstilsyn både nasjonalt og på EU-nivå. Norge vil dermed bli bedre rustet i møte med nye utfordringer på tilsynsområdet, som økt bruk av netthandel og ny teknologi.

Et styrket markedstilsyn bidrar til å legge til rette for at varer og tjenester som er tilgjengelige i Norge oppfyller kravene i relevant regelverk. Dette skal videre sikre at produkter og tjenester ikke er skadelige for forbrukeren, miljøet, helse eller for konkurransen i det indre marked.