Forpliktelser

Importøren er ansvarlig for at produktet tilfredsstiller relevante europeiske krav og eventuelle særnorske krav. Før et produkt bringes i omsetning må importøren sikre at produsenten har oppfylt alle sine forpliktelser, som at:

 • produsenten har gjennomført samsvarsvurdering og skrevet samsvarserklæring, der det er påkrevd
 • produsenten har utarbeidet teknisk dokumentasjon. Enkelte regelverk krever bruk av teknisk kontrollorgan i samsvarsvurderingsprosessen
 • produktet er påført CE-merke, der det er påkrevd
 • produktet følges av de nødvendige dokumentene
 • produsenten har oppfylt kravet til at produktet har et type-, parti-, serienummer eller lignende som gjør det mulig å identifisere produktet
 • produsentens navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse er oppgitt på produktet

En importør skal også sørge for:

 • at kun produkter som er i samsvar med relevante krav bringes i omsetning
 • at produktet skal være merket med importørens navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse, der det er påkrevd
 • at bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon oppfyller språkkrav og følger produktet
 • at samsvarserklæring følger produktet dersom det er et krav
 • at lagrings- eller transportforhold ikke setter produktets samsvar med relevant regelverk i fare
 • at det gjøres løpende vurderinger om å;
  • ta stikkprøver
  • holde distributører underrettet om overvåking
 • at det gjøres løpende vurderinger om å undersøke og føres et register over; 
  • klager
  • produkter som ikke oppfyller krav
  • tilbakekalling
 • å innføre nødvendige korrigerende tiltak med en gang det er grunn til å tro at et produkt ikke samsvarer med relevante krav
 • å varsle produsenten og myndighetene dersom produktet utgjør en risiko. Les mer om meldeplikt og tilbakekall
 • å oppbevare samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon i ti år, der det er påkrevd
 • å oppgi informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å vise produktets samsvar med relevante krav dersom tilsynsmyndighetene ber om det
 • å samarbeide med tilsynsmyndighetene om alle tiltak som er truffet for å fjerne risiko forbundet med produkt som er brakt i omsetning
 • på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene kunne identifisere enhver markedsdeltaker som de har mottatt produkter fra og som de har levert produkter til, i ti år