Dette skal CE-merkes

Krav til samsvarserklæring og CE-merking gjelder produkter som faller inn under det harmoniserte sektorspesifikke produktregelverket, men ikke alle harmoniserte sektorspesifikke produktregelverk krever CE merking.

Hvis et produkt er dekket av flere harmoniserte sektorspesifikke produktregelverk som krever CE-merking, skal alle regelverkene være oppfylt før CE-merket kan settes på produktet. Produkter som ikke berøres av dette regelverket skal ikke CE-merkes.

Eksempler på sektordirektiv eller forordning med krav til CE-merke:

  • leketøydirektivet
  • maskindirektivet
  • lavspenningsdirektivet
  • EMC direktivet
  • forordning om personlig verneutstyr