Innledning

Sportsbransjen opplever stor vekst i omfang og omsetning av produkter til forbrukere. Det er tale om et bredt spekter av produkter, alt fra produkter som er ment til trening, sportslig glede og utfoldelse, til produkter som er avgjørende for å ivareta sikkerheten til brukeren.

Dette stiller store krav til de som produserer, importerer eller omsetter sportsprodukter. Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for markedsaktørene i bransjen. Her finnes informasjon om hvilke generelle krav som gjelder for noen typiske sport- og fritidsprodukter, og hvordan markedsaktørene kan gå frem for å sikre at de produktene de håndterer er trygge.

bilde av barn med alpinhjelmFoto: Colourbox

1. Om regelverket og hvilke krav som stilles til sportsprodukter

Alle sportsprodukter på det norske markedet skal være trygge. Den som produserer, importerer eller omsetter produkter har ansvaret for at de oppfyller alle sikkerhetskrav.

Norsk regelverk for forbrukerprodukter bygger i stor grad på EUs regelverk. For alle forbrukerprodukter gjelder Produktkontrolloven, som sier noe om det generelle sikkerhetsnivået og markedsaktørenes plikter. I tillegg er det flere sport- og fritidsprodukter som reguleres av egne forskrifter med mer spesifikke sikkerhetskrav. For eksempel har forskrift om personlig verneutstyr spesielle krav for sykkelhjelmer, albuebeskyttere, refleksvester, alpinbriller, solbriller, armringer, redningsvester, flytevester mfl. Forskrift om gassapparater og utstyr har spesifikke sikkerhetskrav for primus og andre gassdrevne kokeapparater som benyttes under ulike fritidsaktiviteter.

I tabellen nedenfor har vi satt inn noen typiske sports- og fritidsprodukter for å vise hvilke krav som gjelder for disse produktene.

Hva slags produkt? Produktkontrolloven
- Aktsomhetsplikt
- Kunnskapsplikt
- Meldeplikt
Brann- og eksplosjonsvern-loven Forskrift om personlig verneutstyr Forskrift om gassapparater og utstyr Krav om CE-merking? Krav om internkontroll for produsent, importør og distributør?
Sykkel-, alpin- eller ridehjelm X   X   X X
Sykler X         X
Ski/bindinger X         X
Reflekser og refleksvester X   X   X X
Gassdrevne kokeapparater X X   X X X
Stormkjøkken og primus uten gass X X     X X
Solbriller eller alpinbriller X   X   X X
Skredsekk X   X   X X
Redningsvester X   X   X X
Klatreutstyr X   X   X X
Beskyttelsesutstyr som knebeskyttere etc. X   X   X X

2. Aktsomhetsplikt og kunnskapsplikt

For å forebygge helseskade og miljøforstyrrelse pålegger Produktkontrolloven alle markedsaktørene i omsetningskjeden en aktsomhetsplikt som innebærer;

 • å vurdere om egenskaper ved produktet utgjør risiko for skade, og å treffe rimelige tiltak for å unngå dette
 • å ha nødvendig kunnskap om produktet og dets egenskaper

En viktig del av aktsomhetsplikten er å vite hvilke krav som gjelder for et produkt. Internkontrollforskriften stiller også krav om at man må ha oversikt over hvilket regelverk og hvilke krav som gjelder for sin virksomhet. Det innebærer at produsenter, importører og distributører av sportsutstyr har plikt til på eget initiativ å sette seg inn i hvilke lover og regler som gjelder for deres produkter.

Produsenter og importører har videre et særlig ansvar for å skaffe seg nødvendig kunnskap om sine produkter. Det innebærer en plikt til å skaffe seg nødvendig kunnskap om selve produktet, kartlegge og vurdere produktets potensielle helsefare.

3. Nødvendig dokumentasjon

Produsent, importør eller distributør må kunne dokumentere at et produkt er trygt. For alle produkter betyr dette at følgende dokumenter må kunne legges frem:

 • eventuell testdokumentasjon eller annen relevant produktinformasjon
 • risikovurdering

En rekke sportsprodukter skal CE-merkes. CE-merket er produsentens måte å vise at de grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt. Hvis et produkt skal CE-merkes kreves det:

 • At sikkerhetskravene for å CE-merke er oppfylt. Disse fremkommer av den enkelte forskriften som krever CE-merking.
 • At produktet er påført et korrekt CE-merke
 • At det kan fremlegges samsvarserklæring på forespørsel fra myndighetene

At dokumentasjon for oppfyllelse andre krav for påføring av CE-merke kan fremlegges for myndighetene på forespørsel. For eksempel kan dette være EF typeprøvningssertifikat for personlig verneutstyr kategori 2 og 3.

bilde av klatretauFoto: Colourbox

4. Merking - brukerveiledning

Etter Produktkontrolloven plikter produsent og importør å gi bruker av forbrukerprodukt tilstrekkelig og relevant informasjon. Informasjonen skal være tydelig, lett tilgjengelig og tilpasset mottakerens behov.

Aktsomhetsplikten pålegger alle markedsaktørene en plikt til å treffe tiltak for å begrense at produktet medfører helseskade. Dette innebærer en plikt til å utarbeide en bruksanvisning eller om nødvendig merking på selve produktet som:

 • Informerer forbrukeren om potensielt farlige egenskaper, angi tydelige begrensinger i bruk og gi bruksanvisninger for sikker bruk av produktet

Nærmere om påkrevd brukerinformasjon for PVU og gassapparater

Forskrift om personlig verneutstyr og forskrift om gassapparat og utstyr stiller i tillegg en rekke spesifikke krav til produkter omfattet av forskriften, blant annet:

 • Hva slags informasjon som kreves på selve produktet
 • Hva slags informasjon som skal fremkomme av medfølgende brukerinformasjon
 • At informasjonen skal gis på norsk eller ved hjelp av forståelige piktogrammer (Bilder)

5. Når er et produkt sikkert?

Utgangspunktet i produktkontrolloven er at forbrukerprodukter anses å være sikre når de er i overensstemmelse med kravene i harmonisert europeisk standard eller nasjonal standard på området. Dersom standarden ikke dekker alle risikoaspektene ved produktet må produktet særskilt risikovurderes. Standardene er ikke juridisk forpliktende, men dersom andre normer eller tekniske spesifikasjoner legges til grunn, må tilfredsstillende sikkerhet kunne dokumenteres for disse. Standard Norge (www.standard.no) kan kontaktes for bestilling av og informasjon om standarder.

På områder hvor det ikke foreligger standarder, må sikkerhetsnivået vurderes ut fra egne kriterier, som forventet bruk, teknisk utviklingsnivå og lignende.

Hvis produktet er omfattet av en egen forskrift, må produktet i tillegg oppfylle alle kravene i forskriften. For sportsprodukter som omfattes av forskrift om personlig verneutstyr er det utarbeidet egne standarder. Ved å følge de harmoniserte standardene antas det at de grunnleggende sikkerhetskravene er oppfylt. Det samme gjelder for primus og andre gassdrevne gassapparater som omfattes av forskrift om gassapparat og utstyr.

6. Meldeplikt

Produsent, importør eller distributør har etter Produktkontrolloven en plikt til å melde fra til DSB dersom de vet eller har indikasjon på at et produkt som er gjort tilgjengelig for forbruker er farlig. Dette gjøres enkelt via innmeldingsskjema for farlige produkter.

Meldeplikten gjelder ikke bare å melde fra om produktet men også om de risikoreduserende tiltak som er iverksatt. Dette kan for eksempel være informasjonstiltak overfor brukerne av produktet, ny merking av produktet, tilbaketrekking av produktet fra markedet osv.

Meldeplikten skal bidra til at myndighetene får mulighet til å vurdere om de tiltak som er igangsatt er hensiktsmessige og tilstrekkelige for å kunne forebygge og begrense helseskadelige virkninger.

7. Vil du vite mer?

DSBs nettsider har flere veiledninger for produsenter, importører og distributører av ulike produkter;

Alt av lover og forskrifter er tilgjengelig for alle på Lovdatas nettsider: www.lovdata.no

Ulike standarder selges av Standard Norge: http://www.standardnorge.no

For informasjon om krav til produkters kjemiske, hygieniske og støyende egenskaper kan man bruke Miljødirektoratets hjemmesider: www.miljodirektoratet.no

Lukk