Markedsaktørenes ansvar

Det er markedsaktørene (produsenter, importører og distributører) som er ansvarlige for at produktene de markedsfører er trygge. Det innebærer en plikt til å kartlegge og vurdere produktets mulige risikoer. Det betyr også at markedsaktører må ha oversikt over hvilket regelverk, og hvilke krav som gjelder for virksomheten og produktene.

Brukte produkter

Produktkontrolloven gjelder også for omsetning av brukte produkter, i motsetning til de fleste sektorregelverkene. Det betyr at produkter som ved førstegangssalg må oppfylle vilkårene i et sektorregelverk, vil som andregangssalg måtte dokumenteres etter produktkontrolloven.

Teknisk dokumentasjon

Det er et krav at produsenten dokumenterer sikkerheten til produktet før det settes på markedet. Produsenten kan synliggjøre sikkerheten på produktet ved å ha testdokumentasjon etter en relevant standard, eller alternative tester eller prøver med risikovurdering.

Internkontroll, aktsomhets- og kunnskapsplikt

Virksomheter har en aktsomhetsplikt og en kunnskapsplikt, og skal arbeide systematisk med sikkerheten ved produkter. Det betyr blant annet at det er krav til risikovurderinger og oppfølging av hendelser. Dette skal dokumenteres skriftlig som en del av internkontrollsystemet, og være tilgjengelig ved etterspørsel fra myndighetene.

Les mer om internkontroll her

Les mer om kravene til internkontroll i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Merking og bruksanvisning

Det stilles krav til å merke et produkt med tilstrekkelig og relevant informasjon. Merkingen skal være tydelig, lett tilgjengelig og tilpasset mottakerens behov.

For at forbrukerne skal kunne ivareta egen sikkerhet ved bruk av produktet, er det viktig at produktet er riktig merket, og har tilstrekkelig brukerveiledning.

Generelle forbrukerprodukter uten et særskilt regelverk skal ikke CE-merkes. Dersom produktet har eget regelverk, vil det være egne krav til merking.

Farlige produkter

Virksomheter plikter å melde ifra om produkter som er farlige, og hvilke tiltak de oppretter for å hindre personskade. Les mer om farlige produkter.