Krav til dokumentasjon

 • For å kunne dokumentere at slike peiser er formålstjenlige og har en sikker utførelse, slik brann- og eksplosjonsvernlovens § 26 krever, er det viktig at importør har tilgjengelig prøverapporter, fortrinnsvis utstedt av en uavhengig prøveinstans, som viser at det er foretatt fyringstekniske forsøk og temperaturmålinger og avgassanalyser med tilfredsstillende resultat.
 • Hvis slike prøver ikke er utført, bør det tas kontakt med anerkjent prøveinstans for utarbeidelse av slik produktdokumentasjon eller evt. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut www.sp.se
 • Hvis en flyttbar peis krever minimumsavstand til for eksempel bakvegg for å unngå overoppheting, bør dette sikres ved påmontering av distansestykker slik at sikkerhet bygges inn som del av peisen.
 • Med hver peis skal medfølge monterings-, bruks- og vedlikeholdsinstruks på norsk med tilstrekkelig informasjon til brukeren slik at det oppnås betryggende installasjon, drift og vedlikehold. Av innhold nevnes spesielt:
  • At det kun brukes festemateriell som er egnet for veggen som biopeisen skal monteres på og at ikke plugger som benyttes er av plast eller lignende som kan smelte
  • Minimumsavstander til brennbare materialer, alle retninger
  • Husdyr og unger kan medføre en stor risiko dersom de oppholde seg alene i rommet når biopeisen brenner.
  • Det må på en entydig måte fremgå behov for tilstrekkelig og kontinuerlig ventilasjon i rommet, og at peisene ikke må stå i små tette rom. Bioetanol forbruker oksygen ved forbrenning i tillegg til at avgassene (CO2) tilføres samme rom. Det bør derfor angis minimum romstørrelse.
 • Peisene må merkes med produktnavn og typebetegnelse, brenseltype, produsentens navn og produksjonsland, samt navn og adresse til importør. Det bør også vurderes om viktig informasjon fra bruksanvisningen bør påføres peisen i form av advarselsetninger på norsk, hvis slik informasjon er viktig for sikker bruk.